Kategori: UNFPA

Kategori: UNFPA

SIHARIQ! PACE voton pro raportit për aksesin ndaj abortit në Evropë
Image 1 Qershor, 2022 BE,Blogu,IPPF,Publikime,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

Të martën, më 31 maj, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi një raport tejet të rëndësishëm të titulluar “Aksesi ndaj abortit në Evropë: ndal ngacmimit nga kundërshtarët e zgjedhjes së lirë”. Miratuar nga Komisioni i Përhershëm i kësaj Asambleje që më 25 janar 2022, ky raport është me rëndësi të madhe në luftën kundër

Details
UNFPA Shqipëri – Barazia Gjinore dhe Aktivizimi i të Rinjve
Image 24 Maj, 2022 Blogu,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

UNFPA Shqipëri ishte në Njësinë Administrative Velipojë, Bashkia Shkodër, së bashku me stafin e Qendra Po dhe rreth 30 të rinj të zonës për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi barazinë gjinore, aktivizmin e të rinjve në lëvizje civile në mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së djemve dhe burrave në luftë kundër

Details
Suksesi i Shqipërisë me Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor
Image 13 Maj, 2022 Blogu,Partneret Shqiperi per Ndryshim dhe Zhvillim,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

Lajm i mrekullueshëm! Në bazën e të dhënave të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara evidentohet se Shqipëria është mes 19% të vendeve që kanë institucionalizuar me sukses Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor (BGJP). Në nivel global, vetëm këto vende kanë ngritur një sistem për gjurmuar investimet në barazinë gjinore (në

Details
Raporti “Hije”:  Fusha e Kujdesit Shëndetësor – Rasti i Shqipërisë
Image 19 Prill, 2022 Blogu,IPPF,Publikime,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

Ky Raport Hije lidhur me mbrojtjen e të drejtave të grave në sferën e shëndetit kundrejt standardeve të CEDAW u përgatit nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin [QSHPZH] në bashkëpunim me 20 organizatat jofitimprurëse. Ai është i përbërë nga dy pjesë. Pjesa e Parë, në të cilën jepen informacione hyrëse dhe përmbledhëse, përfshirë këtu

Details
Plani Kombëtar i Veprimit mbi Moshimin 2020 – 2024
Image 22 Janar, 2021 Publikime,Te rejat,UNFPA zNJBMyJz7D

VENDIM Nr. 864, datë 24.12.2019 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT POLITIK KOMBËTAR PËR MOSHIMIN, 2020–2024, DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E TIJ Hartimi dhe shtypja e Planit Kombëtar të Moshimit u mbështetën nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe u koordinuan nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) PLANI KOMBËTAR

Details
Jo më “Cherchez la femme”
Image 26 Nëntor, 2020 Blogu,IPPF,Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat,UNFPA zNJBMyJz7D

Arjon Taipi 19 vjec, Tiranë Studion për Marketing Vullnetar pranë QSHPZH-së   Jo më “Cherchez la femme” Kjo shprehje seksiste gjen përdorim në bisedat e sotme në mënyrë të konsiderueshme. Epo mbase jo pikërisht ajo francezja por përshtatje dhe përkthime gjejnë ende vend në zhargone. Në Shqipëri për shembull, kushdo që është rritur me filma

Details
Forcimi i angazhimit dhe partneriteti midis qeverisë dhe institucioneve joqeveritare për të promovuar të drejtat riprodhuese dhe fuqizimin e grave, dhe për të zvogëluar pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues.
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Projekti : Aktivitetet e ndërgjegjësimit për dhunën me bazë gjinore & dhunën në familje, si dhe për angazhimin e burrave dhe djemve si partnerë për barazinë gjinore dhe kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Periudha 2019 – 2021 UNFPA CO Aktiviteti do të përqendrohet në zvogëlimin e dhunës me bazë gjinore duke

Details
Programi: Forcimi i Përgjigjes Kombëtare në adresimin e çështjeve që lidhen me HIV, SIDA dhe IST:
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Projekti 1:  Hartimi i udhëzuesve për tranzicionin e suksesshëm të rinjve me çrregullime mendor ose të përdorimit të substancave nga burgu në komunitet Periudha: 2019 UNFPA Co Burgjet strehojnë një numër konsiderueshëm më të madh të individëve me çrregullime mendore, të përdorimit të substancave dhe çrregullime të bashkë-ndodhjes sesa  gjenden në publikun e gjerë. Pas

Details
Rishikimi i Ligjit për Shëndetin Riprodhues Nr.8876, datë 4.4.2002
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019 UNFPA Co Qeverisja dhe sundimi i ligjit është një zonë ku Shqipëria po mbetet prapa, me një renditje prej 53 nga 102 vendeve Indeksin e Sundimit të Ligjit në Projektin e Drejtësisë Botërore (PDB) 2015. Mungesa e koordinimit midis ministrive dhe departamenteve, kapacitetet e kufizuara teknike, qarkullimi i lartë i stafit dhe mënyrat

Details
Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (NPA) në lidhje me Politikat e Mirëqenies Sociale për të Moshuarit
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021 UNFPA Co Zhvillimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për të moshuarit është shumë i rëndësishëm dhe një hap i nevojshëm drejt përmbushjes së nevojave të tyre parësore. Ky dokument do të përgatitet përmes një proçesi të plotë (filluar nga janari 2019), duke filluar nga analizat e situatës; takimet e konsultimit dhe vlefshmërisë

Details