Plani Kombëtar i Veprimit mbi Moshimin 2020 – 2024
22 Janar, 2021 Komentet te Plani Kombëtar i Veprimit mbi Moshimin 2020 – 2024 Janë të Mbyllura Publikime,Te rejat,UNFPA zNJBMyJz7D

VENDIM

Nr. 864, datë 24.12.2019

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT POLITIK KOMBËTAR PËR MOSHIMIN, 2020–2024, DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E TIJ

Hartimi dhe shtypja e Planit Kombëtar të Moshimit u mbështetën nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe u koordinuan nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT MBI MOSHIMIN 2020 – 2024 .pdf

Për autorin