Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara, përmes. Avokatisë për  përmirësimin e legjislacionit dhe politikave në fushën e të drejtave dhe shëndetit riprodhues. ACPD është anëtare e Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) gjithashtu ajo është pjesëmarrëse në Koalicioni për Shëndetin Rirpodhues në Shqipëri, Koalicioni për promovimin e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në politikë dhe vendim –marrje. QSHPZH ka krijuar partneritete të qëndrueshme me organizata si :

 • UNFPA
 • UNICEF
 • WOMENKIND WORLDWIDE
 • Institutin e Shëndetit Publik
 • Bashkitë në rrethe
 • IPPF
 • Olof Palme etj.

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ka degët e saj në disa rrethe si në Tiranë, Vlorë, Shkodër.

Publikime

Tryezë e rrumbullakët në kuadër të
“Javës Evropiane të Parandalimit të Kancerit të Qafës së Mitrës”
25 Janar

Fondi  i Kombeve te Bashkuara për Popullsinë në Shqipëri  (UNFPA) dhe IPPF EN, nën udhëheqjen e Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me Autoritetin Rajonal Shëndetësor organizon ketë tryezë të rrumbullaket për të prezantuar Programin Kombëtar të Parandalimit te Kancerit te Qafës së Mitrës tek punonjësit e shëndetësisë: drejtoret e qendrave shëndetësoreve, menaxhereve, ofruesit e shërbimit etj.
Ky aktivitet u koordinua nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin.
Pas shume vitesh përpjekjesh nga të gjithë aktoret (ngritje kapacitetesh te ofruesve të shërbimit, ofrim të shërbimit të parandalimit dhe trajtimit te kancerit të qafës së mitrës, ndërgjegjësim të komunitetit) më në fund Shqipëria do te ketë një program për depistimin e organizuar të kancerit të qafës se mitrës.
Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që mund të parandalohet, përmes testimit dhe kontrollit në kohën e duhur. Ky program siç e tregojnë edhe studimet është me rëndësi jetësore për shëndetin dhe të ardhmen e grave dhe të gjithë shoqërisë në Shqipëri. Depistimi ne kohen  e duhur mund të shpëtojë jetën e grave dhe kosto efektiv për shoqërinë dhe shtetin.
Për më shumë ndiqni kronikën e përgatitur nga IN Tv: http://www.intv.al/shanse-te-reja-per-grate-do-te-depistojne-kancerin-e-qafes-se-mitres-ne-menyre-te-organizuar-fo-85358?fbclid=IwAR3sLyrxql3C9gJyiLG9d-OBeCdC3Pe2pm3m5zGazCRFN3015WDxo9Mi5To

Forumi Rinor: Te ofrosh dhe mundësosh Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës!

Më datë 22 Nëntor, në ambjentet e Qëndrës Rinore të Tiranës, shumë të rinjë nga Tirana, Kamza dhe Vlora, u mblodhën sëbashku në një prej forumeve rinore më të mëdha mbi Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës, të organizuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin më mbështetjen e Federatës Ndërkombetare të Planifikimit Familjarë (IPPF) dhe në bashkëpunim me Zyrën e Fondit të Kombeve të Bashkuara të Popullsisë. Më shumë se 60 të rinjë u mblodhën dhe diskutuan mbi arritjet mbi Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës po ashtu ofruan dhe rekomandime të rëndësishme për cuarjen përpara të ESGJ-së, Bashkëpunëtorët e QSHPZH-së, nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinis, ndanë më të rinjtë procesin që po ndjekim për arritjen e Edukimit Seksual Gjithëpërfshirës dhe strategjinë për të ardhmen.
Forumi u ndal në dy moment kyce. Paneli i parë trajtoi Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës nga prespektiva Institucionale, në një panel ku ekspert nga Ministra e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, Znj. Edlira Sina, përfaqsues nga Fondi I Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, UNFPA Shqipëri, Znj. Elsona Agolli dhe Znj. Dorina Tocaj, Drejtoresha Ekzekutive e Qëndrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, Znj. Brunilda Hylviu diskutuan dhe ndanë rekomandimet e tyre me pjesmarrësit.
Paneli dytë, ishtë një panel i përberë nga organizata partnere në ketë projekt, mësues të përfshirë dhe vullnetar të QSHPZH-së. Panelistet trajtuan mbi rëndësinë që ka ESGJ mbi jetën e të rinjve. Marxhino Starova, përfitues dhe vullnetar i Qëndrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin u shpreh “ Unë besojë të Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës dhe te të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues. Ky projekt me ka ndryshuar jetën dhe më ka ndihmuar të reflektojë për rëndësinë e këtij lloj edukimi në shkolla dhe jo vetëm”
Ky forum u shoqërua me nje eskspozit fotosh nga aktivitetet e projektit dhe piktura të ndryshme të realizuar nga të rinjtë, përfitues të projektit.

Trajnimi me Ofruesit e Kujdesit Shëndetësor: “Të ndihmosh nënat të mbijetojnë. Gjakderdhja pas lindes”
Me qëllim forcimin e aftësive dhe njohurive të ofruesve të kujdesit shëndetësor, gjatë periudhës pas lindjes dhe për të shmangur vdekjen e nënës, ACPD me mbështetjen e UNFPA Albania zhvilloi dy trajnime me gjinekologë, infermierë dhe mami në rrethet e Elbasanit dhe Lezhës më 28 shtator dhe 18 tetor. Trajnimi u zhvillua duke përdorur metodologji interaktive, duke i lejuar pjesëmarrësit të japin kontributin e tyre dhe të shkëmbejnë përvoja dhe njohuri mes njëri-tjetrit. Për të gjithë pjesëmarrësit u mundësuaa dhënia kujdesin për nënën pas lindjes dhe si të menaxhojnë një hemorragji pas lindjes, gjë e cila është kërcëniuese për nënat.. Pjesëmarrësit u shprehën se qeveria duhet të sigurojë që të ketë politika më të mira dhe plane zbatimi për ruajtjen e jetës së nënave duke përfshirë protokollet për gjakderdhjen pas lindjes. Procesi i vlerësimit tregoi që ky trajnim i ofruar ka qenë efektiv: 1) ofruesit e shërbimeve kanë fituar kompetenca për të shpëtuar jetën e nënave dhe për të menaxhuar gjakderdhje pas lindjes; dhe 2) njohuritë dhe aftësitë e pjesëmarrësve janë përmirësuar nga 60% në 85%. Pjesëmarrësit filluan të zbatojnë mësimet duke siguruar kujdes cilësor pas lindjes për nënat.
“Kjo ishte një trajnim i shkëlqyer për mua dhe kolegët e mi. Besoj se kjo do të shërbejë në aftësitë tona profesionale dhe ndihmon jo vetëm ne si ofrues të kujdesit shëndetësor, por edhe nënat e reja “, tha Dr Anisa, pjesë e Spitalit të Maternitetit të Elbasanit.
Ky trajnim u akreditua me 6 kredite.
Trajnimi “Të ndihmosh të voglin të mbijetojë. Kujdesi bazë për të voglin”.
Elbasani dhe Lezha mirëpritën me datat 29 Shtator dhe 19 tetor, trajnimin e ofruar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe me mbeshtetjen e UNFPA Albania. Ky trajnim kishte ne fokus mbijetesën e te voglit dhe kujdesi bazë për të. Ky trajnim u bazua na udhërrëfyes të miratuar nga Shoqata Amerikane “LDS Charities”. Pjesmarrësit e vlersuan ketë trajnim duke e konsideruar atë si shumë të rëndësishëm për zhvillimin dhe rritjen e tyre profesionale dhe mbi të gjitha u mundëson ofrimin e kujdesit esencial për foshnjat e sapolindura. Teknikat e të nxënit (kombinimi I teorisë me praktikën, prezantime, luajtje rolesh, punë në grupe të vogla, etj) u mundësoi të gjithë pjesmarrësëve të ishin pjesë e trajnimit.
Procesi I vlerësimit tregoi që ky trajnim ishtë zhvilluar efektivisht: 1) Ofruesit e shërbimeve përfituan kompetenca për të ofruar kujdes esencial për të sapolindurit dhe se si të krijonin mjedis të sigurt për ta; 2) Njohuritë dhe aftësitë e pjesmarrësëve u përmirësuan nga 70% në 90%.
Ky trajnim u akreditua me 6 kredite.

Në datat 4-5 tetor 2018, Qendra Shqiptare për Popullsine dhe Zhvillimin Zhvilloi në Shkodër në kuadër të projektit “Speak It out load” trajnimin dy ditor “Një qasje praktike ndaj dhunës me bazë gjinore”.  23 punonjës të Qendrave Shëndetesore mjekë dhe infermierë u informuan dhe rritën kapacitetet e tyre për t’ju përgjigjur nevojave të grave, vajzave, fëmijëve  dhe çdo individi që është viktimë e dhunës. Trajnimi pati si qëllim ndërgjegjësimin dhe rritjen e vëmendjes së punonjësve të shërbimit shëndetësor për trajtimin e dhunës me bazë gjinore si një problem të shëndetit publik dhe shkelje e të drejtave të njeriut si dhe njohjen e legjislacionit dhe zbatimin i tij nga punonjësit  e shëndetësisë.

Në datën 22 Shtator 2018, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, realizoi forumin me temë “HUMAN RIGHTS, GENDER TRANSFORMATIVE APPROACHES, CITIZENSHIP, EVOLVING CAPACITY AND SEX POSITIVITY”  si pjesë e projektit “Empower children and young people to a free physical-sexual and emotional life” mbështetur nga IPPF EN, me pjesëmarrjen e 23 të rinjve të moshës 16-24 vjec. 15 të rinj, pjesë e këtij forumi u përfshinë më tej në diskutimin mbi të ardhmen e ESGJ në zonën e tyre dhe angazhimin e të rinjve të tjerë.

Një trajnim 2 ditor për Planifikimin Familjar u zhvillua në Fier (18-19 Korrik) me pjesemarrjen e 26 profesionistëve të shëndetit (mjekë dhe infermierë). Rezultati i këtij trajnimi interaktiv ishte se tashmë  profesionistët e shëndetit, gjatë punës së tyre kanë raportuar se rreth 200 individë që kanë aksesuar qendrat shëndetësore janë këshilluar mbi planifikimin familjar dhe metodat kontraceptive.

Në kuadër të projektit Të aftësojme gratë punëtore të industrisë së veshjeve të njohin dhe kërkojnë të drejtat e tyre në punë”, zbatuar nga Qendra Aulona ne Vlore,  realizuar me mbështetjen e Olof Palme International Center,me fonde të qeverisë suedeze janë realizuar 8 workshope me pjesëmarrjen e 198 grave dhe vajzave punëtore në pesë prej ndërmarrjeve të prodhimit të këpucëve të qytetit të Vlorës.

Gratë dhe vajzat pjesëmarrëse kanë fituar njohuri mbi të drejtat në punë, si të adresojnë dhe monitorojnë cështje të lidhura me kushtet e punës, ku të drejtohen dhe si të raportojnë në rast mosmarrëveshjesh me punëdhënësin. 7 prej 198 prej tyre kanë kërkuar ndihmë pranë Qendrës Aulona, duke u asistuar  për adresimin e cështjeve që lidhen me sigurimet shoqërore të papaguara, pagën minimale, lejen për barrë- lindje dhe ditët e pushimit të paguara për arsye shëndetsore.

Datë 22 Qershor, Qëndra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, organizoi një takim i cili mblodhi një sërë aktorësh të rëndësishëm për të diskutuar rrëth situatës së Kontracepsoinit në Shqipëri. Pjesë e rëndësishme e këtij takimi ishte

 • Marina Davidashvili, Përfaqësuese e European Parliamentary Forum on Population and Development,
 • Grupi Parlamentar për Popullsinë dhe Zhvillimin në Parlamentin Shqiptarë i udhëhequr nga Deputetja, Elona Gjebrea,
 • Përfaqësues nga Zyra e Fondite të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, UNFPA Albania,
 • Përfaqësues nga Instituti i Shëndetit Publik
 • Stafi i Qëndrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin.

Takimi u hap më fjalën përshëndetëse të Deputetes, Znj. Elona Gjebrea. Ajo shprehu angazhimin e grupit parlamentar për cështje që lidhen me aksesin në metodat moderne kontraceptive duke i bërë pjesë të axhendës së politikbërjes. Znj. Marina Davidashvili prezantoi edicionin e dytë të Atlasit mbi situatën e kontracepsionit në Europë. Znj. Miranda Hajdini, Insituti i Shëndetit Publik, foli rreth situatës së përdorimit të Kontraceptivëve në Shqipëri dhe Planifikimi Familjarë. Gjithashtu, Z.Andi Rabiaj, si pjesë e Bordit Ekzekutiv të Qëndrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, foli rreth kontributit të QSHPZH në cështjet e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues.

Përfaqësuesit në takim u shprehen njëzëri se do të angazhohen akoma me shumë duke ndërrmarë veprime konkrete reth rritjes së nivelit të përdorimit të metodave moderne kontraceptive, futjen e kësaj cështje në axhenden e politikbërësëve. Një rekomandim i rëndësishëm ishtë rivitalizimi i faqes së Web nga ISHP për të informuar komunitetin rreth metodave kontraceptive në  Shqipëri.

Konferencë në kuadër të Javës së Parandalimit të Kancerit të Qafës së Mitrës
Instituti i Shëndetit publik në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me mbeshtetjen e UNFPA dhe ACPD, organizuan një konferencë me përfaqësues të qendrave shëndetësore në Tiranë, Fier dhe Diber, në kuadër të javës së Parandalimit të kancerit të Qafës së Mitrës.
Në këtë konferencë u prezantuan zhvillimet më të fundit në fushën e kontrollit të kancerit të qafes së mitrës në kujdesin parësor, përvoja e fituar dhe planet për të ardhmen.
Konferenca u zhvillua në datën 26 Janar, ora 10:00-12:00, tek Hotel Tirana.

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me mbështetjen e UNFPA-së, organizoi më datë 1 Dhjetor një aktivitet informues me rastin e ditës Ndërkombëtare të Luftës kundër HIV/AIDS. Në këtë aktivitet morën pjesë vullnetarët e QSHPZH-së, studentë nga Faktulteti i Infiermierisë – Universiteti i Tiranës dhe nga Universiteti Aldent.

Ky aktivitet u hap nga Znj.Lida Grabova, drejtore ekzekutive e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin e cila prezantoi tek studentët angazhimin që QSHPZH ka në Luftën Kundër HIV/AIDS, aktivitetet që organizohen dhe njëkohësisht prezantoi një video që QSHPZH ka hartuar në kuadër të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, ku pëfshihet edhe objektivi 3 pika 3.3 që synon deri në vitin 2030 të reduktohet epidemia e AIDS-it.

Më pas Znj. Marjeta Dervishi përfaqësuese e Departamentit të Epidemiologjisë dhe Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, Instituti i Shëndetit Publik, i informoi studentët për situatën aktuale të personave të prekur me HIV/AIDS në Shqipëri. Ajo njoftoi se testimi vullnetar vazhdon të jetë akoma në shifra relativisht të ulta, prandaj ndërgjegjësimi i publikut për diagnostikimi mbeten akoma sfida.

Përfaqësues i qendrës STOP AIDS, Z. Dritan Kamani u prezantoi studentëve shërbimet që kjo organizatë ofron mbi parandalimin e HIV/AIDS tek grupet vulnerable, si: përdoruesit e drogave me injektim, popullatën e burgosur, komunitetin MSM, punonjësit e seksit dhe të rinjtë në kuadër të parimeve të zvogëlimit të demit/ Dhënie informacioni mbi rëndësinë e testimit të HIV/AIDS.

Më pas Znj. Olimbi Hoxhaj përfaqësuese e Shoqatës Shqiptare të Personave që jetojnë me HIV/AIDS (PJHA), ku përveçse informoi studentët me shërbimet që kjo organizatë ofron për personat e diagnostikuar me HIV/AIDS, u bënë më të prekshëm dhe praktike vështirësitë që këta persona ndeshin gjatë jetës së përditshme si shkak i mentalitetit të shoqërisë. Kjo u mundësua bazuar në experiencën personale të znj. Hoxhaj.

Takimi u pasua me një diskutim pyetje/përgjigje mbi të gjitha paqartësitë/kuriozitetet që pjesëmarrësit kishin mbi tematikën e HIV/AIDS. Gjatë këtij diskutimi pjesëmarrësit shprehën nevojën e një angazhimi më të madh nga shteti në bashkëpunim me shoqërinë civile për mbështetjen e personave që jetojnë me HIV si dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për mos stigmatizimin e personave me HIV. Po ashtu u shtrua nevoja që të rritet informimi i publikut që të parandalohen rastet e infektimit me Hiv. Ky takim u mbyll me një ftesë për të gjithë pjesëmarrësit me synim krijimin e bashkëpunimeve me aktorët e fushës në të ardhmen.

Qendra Aulona, dege e ACPD ne Vlore, organizoi fushaten e ndergjegjesimit “Se bashku ti japim fund, dhunes ndaj grave dhe vajzave” me rastin e 25 Nentorit 2017, dites se pare te fushates se 16 diteve te aktivizmit. Aktiviteti u mbeshtet nga organizatat lokale si dhe institucionet shteterore anetare te Mekanizmit te Referimit kunder Dhunes te tilla si: Bashkia Vlore, Qendra Rinore, Policia e Shtetit, Drejtoria e Shendetit Publik, te cilat sollen posterat dhe broshurat e tyre informative. Vullnetare dhe mbeshtetesit e Qendres te veshur me bluzat portokalli, shperndane materiale informative te lidhura me dhunen ne familje, dhunen ndaj grave si dhe bullizmin ne shkolla. Psikologia e Qendres Aulona dha interviste dhe mesazhe per mediat lokale. Video 1:  https://www.youtube.com/watch?v=cO41R5sFeIA&t=44s Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=u5mje6cOGiU&feature=youtu.be
Në kuadër të projektit “Edukim Seksual Gjithëpërfshriës për një jetë premtuese” 2016-2017–mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), stafi i qendrës “PO” së bashku me vullnetarët organizuan shkollën verore katër ditore (7-10 qershor 2017), me temë “Edukim Seksual Gjithëpërfshirës për një jetë premtuese!” në ambjentet e Hotel Horizonti, Durrës. Kjo shkollë kishte për qëllim ndertimin e njohurive dhe aftësive të të rinjve (me fokus të rinjtë nga shtresat në nevojë) në fushën e edukimit seksual gjithëpërfshirës. Përdorimi i metodave ndërvepruese, me pjesëmarrje i mundësoi të rinjve edukim/informim për të shmangur përfshirjen në sjellje të rrezikshme, për të patur akses në edukimin seksual gjithëpërfshirës dhe shërbimet miqësore për të rinjtë për një shëndet më të mirë dhe jetë më të lumtur.
Pjesëmarrës në këtë shkollë ishin të rinjtë vullnetarë të Qendrës Po si dhe të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me dhe për të rinjtë.
Ne kuader te projektit te financuar nga UNFPA per vitin 2017 Qendra Aulona ka realizuar trainimin e pare per te ngritur grupin e djemve COMBAT ( aktiviste ne mbrojtje te te drejtave te grave dhe vajzave dhe kunder cdo diskriminimi gjinore) i cili u zhvillua me 20 djem te moshes 16-17 vjec, nxenes te shkolles se mesme te pergjithshme “Qemal Ataturk”, Vlore. Ky trainim dyditor u zhvillua ne datat 31.05.2017 dhe 1.06.2017.

Temat e zhvilluara ishin: Stereotipet dhe rolet gjinore, Stereotipet gjinore dhe ndarja e punes, Mekanizmat mbrojtese ndaj dhunes me baze gjinore, Mireqenia sociale dhe perkujdesi, Pjesemarrja dhe perfaqesimi i grave ne strukturat vendimmarrese, Lidershipi dhe gruaja ne politiken shqiptare, Pema e shkaqeve, Matriksi i aleateve dhe kundershtareve, Loja e rrjetit te aktoreve.

Shqipëria një histori suksesi – edukimi seksual gjithëpërfshirës në shkolla/ përfshirja e tij në sistemin arsimor para-universitar; puna për promovimin me prindërit, komunitetin dhe median; përpjekjet afatgjata të QSHPZH, IPPF, UNFPA, dhe mbështetja dhe angazhimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve; bashkepunimi me partnerë të tjerë. Këto ishin pikat kyce të prezantimeve dhe punes me grupe​ që QSHPZH ndau me pjesëmarrësit e konferencës lidhur me punën afatgjatë për edukimin seksual gjithëpërfshirës.

Konferenca Nderkombëtare: Edukimin Seksual: Mësimet e Nxjerra dhe Zhvillimet në të Ardhmen në Rajonin Evropian të Organizatës Botërore të Shëndetetësisë-Berlin, Maj 2017.

Ne kuader te projektit “Fuqizimi i te rinjve per te vepruar mbi te drejtat e tyre ne zonat rurale te Tiranes dhe Shkodres”, financuar nga BE dhe me mbeshtetjen e organizatave Save the Children dhe Terre des Hommes, stafi i QSHPZH ka organizuar kater trainime dy ditore me mesuesit e shkollave 9 vjecare te zonave rurale te Tiranes dhe Shkodres. 60 mesues ne total u informuan rreth ligjit per mbrojtjen e te drejtave njerezore, vecanerisht te drejtat e femijeve.
Ne kuader te projektit “Fuqizimi i te rinjve per te vepruar mbi te drejtat e tyre ne zonat rurale te Tiranes dhe Shkodres”, financuar nga BE dhe me mbeshtetjen e organizatave Save the Children dhe Terre des Hommes, stafi i QSHPZH iu bashkua fushates “Vepro Tani” me rastin e Dites Nderkombetare te Femijeve. 20 organizata te shoqerise civile qe punojne per te drejtat e femijeve ishin pjese e marshimit e cila kishte si qellim adresimin e disa ceshtjeve qe shqetesojne femijet dhe OJF-te qe punojne me to dhe per to ne Shqiperi.
Forumi i Pavarur i Grave Novosele i mbledhur me 31 mars 2017 diskutoi nevojat prioritare te ketij komuniteti per t’ua adresuar kandidateve per deputete ne zgjedhjet e qershorit 2017.

Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Grate dhe vajzat e zonave rurale, faktore ndryshimi ne komunitet” me mbeshtetjen e Olof Palme International Center dhe qeverise suedeze.

Forumi i pavarur i Grave i organizuar ne 23 Mars 2017 ne NJesine Administrative Qender diskutoi mbi nevojat prioritare te 12 fshatrave te kesaj njesie dhe votoi per dy problematikat me kryesore per te cilat do te advokohet prane kandidateve per deputete ne zgjedhjet e qershorit 2017. Keto probleme jane: sistemimi i furnizimit me uje te pijshem sidomos per fshatrat Bestrove e Babice e Vogel si dhe infrastruktura rrugore per ne fshatrat Kanine, Hoshtime, Xhuherine.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Grate dhe vajzat e zonave rurale, faktore ndryshimi ne komunitet” qe po realizohet me mbeshtetjen e Olof Palme international Center dhe qeverise suedeze.

Teatri ”Kanelle” u shfaq me 13 Mars 2017 ne sallen e Pallatit te Kultures ne Vlore duke percjelle mesazhe te forta kunder diskriminimit. Aktiviteti u realizua ne kuader te projektit ”Te nxisim angazhimin e komunitetit rom e egjyptian per ti dhene ze nevojave te tyre ”-me mbeshtetjen e Ambasades Amerikane.

Debati i hapur midis komunitetit Rom dhe Egjyptian, me perfaqesues te Bashkise Vlore eshte organizuar ne mbyllje te projektit “Te rritim angazhimin e Komunitetit Rom dhe Egjyptian per t”i dhene ze nevojave te tyre”  realizuar me mbeshtetjen e Ambasades Amerikane, . Gjate debatit eshte diskutuar me shume per dy nevojat e tyre prioritare: strehimin dhe problemet ekonomike-sociale. Ky aktivitet eshte realizuar ne bashkepunim me organizaten “Nje ze i barabarte Rom dhe Egjyptian ne komunitetin vlonjat”

Qendrat Tona

Partnerët

Grate ne fasoneri: pak te drejta, shume pergjegjesi.

Marshimi kunder Dhunes me Baze Gjinore ne Vlore, 25 Nentor 2018

Tradita e Panairit te Turizmit Familiar ne Orikum, nje model suksesi per fuqizimin e gruas rurale, vazhdohet me mbeshtetjen nga Bashkia Vlore.

Te shpetojme jetene e grave nga Kanceri i Qafes se Mitres

Qendra Aulona shfaq teater ndergjegjesimi kunder Dhunes- IPPF

Te drejtat e grave ne pune- Fushate me rastin e 8 marsit nga Qendra Aulona

Fushate kunder Kancerit te qafes se mitres

Edukim Seksual Gjitheperfshires per nje jete premtuese!

Konferenca: Vleresimi i Komunitetit per Qeverisjen Vendore ne Bashkine Vlore 2017- Financuar nga Olof Palme International Center

Te lire nga riprodhimi i detyruar

Teatri kunder dhunes “Nje enderr e shkelur” Qendra Aulona/ACPD

Teatri kunder dhunes “Nje enderr e shkelur” Qendra Aulona/ACPD

QENDRA AULONA AKTIVITET KUNDER DHUNES

Objektivat e Zhvillimit te Qëndrueshem ne Shqiperi

Dita e Rinise ne Vlore

Panairi i 5te i Turizmit Familiar Orikum

Sherbimet Miqesore per te Rinjte te Shendetit Seksual dhe Riprodhues dhe rendesia e tyre per grupet e rrezikuara duke perfshire perdoruesit e droges ne bashkepunim me #AKSIONPLUS- Interviste ne emisionin “Droga vret” – TVSH #Femina me Elsa Ballauri. Pjesa 1

Sherbimet Miqesore per te Rinjte te Shendetit Seksual dhe Riprodhues dhe rendesia e tyre per grupet e rrezikuara duke perfshire perdoruesit e droges ne bashkepunim me #AKSIONPLUS- Interviste ne emisionin “Droga vret” – TVSH #Femina me Elsa Ballauri. Pjesa 2

Perballja e Ofertave Politike 2017 ne Vlore- Olof Palme International Center

Fushata Une Vendos

Aleanca e Grave Keshilltare Vlore Arritje

Kanelle Qendra Po/QSHPZH

8 Mars 2017 ne Vlore. Proteste per te drejtat e grave

Debat i Hapur midis Komunitetit Rom e Egjyptian dhe perfaqesuesve te Bashkise Vlore

>

Fushate ndergjegjesimi kunder kancerit te qafes se mitres

Fushate ndergjegjesimi kunder kancerit te qafes se mitres

Grate faktore ndryshimi

Marshimi dhe teatri nga TV Fokus- ACPD/Aulona

Dita Nderkombetare kunder Dhunes ndaj Grave 2016 ne Vore

Teatri “Kur mungon fjala…”- ACPD/Qendra Aulona ne Vlore- IPPF

Takimi i trete i Aleances se Grave keshilltare me Forumet e Grave

Objektivat e zhvillimit te qendrueshem

Shërbime

 • Këshillim
 • Vizita gjinekologjike
 • Shërbim Social