Forcimi i angazhimit dhe partneriteti midis qeverisë dhe institucioneve joqeveritare për të promovuar të drejtat riprodhuese dhe fuqizimin e grave, dhe për të zvogëluar pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues.
12 Qershor, 2020 Komentet te Forcimi i angazhimit dhe partneriteti midis qeverisë dhe institucioneve joqeveritare për të promovuar të drejtat riprodhuese dhe fuqizimin e grave, dhe për të zvogëluar pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues. Janë të Mbyllura UNFPA zNJBMyJz7D

Projekti : Aktivitetet e ndërgjegjësimit për dhunën me bazë gjinore & dhunën në familje, si dhe për angazhimin e burrave dhe djemve si partnerë për barazinë gjinore dhe kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.

Periudha 2019 – 2021

UNFPA CO

Aktiviteti do të përqendrohet në zvogëlimin e dhunës me bazë gjinore duke angazhuar të rinj dhe veçanërisht djem dhe burra. Qendra Aulona, ​​pjesë e QSHPZH, ka në përbërjen e vet grupin COMBAT, i cili është një grup i të rinjve, i autorizuar për të punuar në këtë fushë. Ky grup mbështetet vazhdimisht nga Qendra Aulona dhe QSHPZH. Ky grup është i përfshirë në zbatimin e një kalendari vjetor të aktiviteteve, duke u përqendruar në angazhimin lokal të të rinjve, çështjet e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe çështjet gjinore, përfshirjen në politikëbërje lokale dhe vendimmarrje.

Gjithashtu, në Qendrën Po, me vendndodhje në Tiranë, ekziston një rrjet rinor edukatorësh dhe vullnetarë, të cilët janë angazhuar vazhdimisht në promovimin e të drejtave seksuale dhe riprodhuese të shëndetit, edukimin seksual gjithëpërfshirës, angazhimin e të rinjve, reduktimin e dhunës me bazë gjinore, barazinë gjinore. Të dy, këto grupe rinore janë një pjesë integrale e punës dhe strukturës së QSHPZH dhe janë të përfshirë në vendimmarrje, hartimin e projektit, zbatimin e projektit, etj. Përveç grupeve rinore, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ka krijuar forume të qytetarëve në Qytetin e Vlorës dhe Forumin e Grave. Këto forume promovojnë vazhdimisht misionin e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe janë angazhuar në mënyrë aktive në arritjen e objektivave të Shoqatës.

Objektivi i projektit: • Organizimi i aktivitete ndërgjegjësuese në lidhje me Dhunën me bazë gjinore & dhunën në familje, Ditën Ndërkombëtare të Rinisë dhe Angazhimin e Burrave.

Për autorin