Raporti “Hije”:  Fusha e Kujdesit Shëndetësor – Rasti i Shqipërisë
19 Prill, 2022 Komentet te Raporti “Hije”:  Fusha e Kujdesit Shëndetësor – Rasti i Shqipërisë Janë të Mbyllura Blogu,IPPF,Publikime,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

Ky Raport Hije lidhur me mbrojtjen e të drejtave të grave në sferën e shëndetit kundrejt standardeve të CEDAW u përgatit nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin [QSHPZH] në bashkëpunim me 20 organizatat jofitimprurëse. Ai është i përbërë nga dy pjesë. Pjesa e Parë, në të cilën jepen informacione hyrëse dhe përmbledhëse, përfshirë këtu edhe rekomandimet e raportit; dhe Pjesa e Dytë, e cila ndalet në një analizë të standardeve lidhur me mosdiskriminimin në çështjet e kujdesit shëndetësor në planin juridik dhe faktik.

Klikoni këtu për të shkarkuar raportin.

Për autorin