Kategori: UNFPA

Kategori: UNFPA

Programi: Forcimi i Përgjigjes Kombëtare në adresimin e çështjeve që lidhen me HIV, SIDA dhe IST:
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Projekti 1:  Hartimi i udhëzuesve për tranzicionin e suksesshëm të rinjve me çrregullime mendor ose të përdorimit të substancave nga burgu në komunitet Periudha: 2019 UNFPA Co Burgjet strehojnë një numër konsiderueshëm më të madh të individëve me çrregullime mendore, të përdorimit të substancave dhe çrregullime të bashkë-ndodhjes sesa  gjenden në publikun e gjerë. Pas

Details
Rishikimi i Ligjit për Shëndetin Riprodhues Nr.8876, datë 4.4.2002
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019 UNFPA Co Qeverisja dhe sundimi i ligjit është një zonë ku Shqipëria po mbetet prapa, me një renditje prej 53 nga 102 vendeve Indeksin e Sundimit të Ligjit në Projektin e Drejtësisë Botërore (PDB) 2015. Mungesa e koordinimit midis ministrive dhe departamenteve, kapacitetet e kufizuara teknike, qarkullimi i lartë i stafit dhe mënyrat

Details
Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (NPA) në lidhje me Politikat e Mirëqenies Sociale për të Moshuarit
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021 UNFPA Co Zhvillimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për të moshuarit është shumë i rëndësishëm dhe një hap i nevojshëm drejt përmbushjes së nevojave të tyre parësore. Ky dokument do të përgatitet përmes një proçesi të plotë (filluar nga janari 2019), duke filluar nga analizat e situatës; takimet e konsultimit dhe vlefshmërisë

Details
Angazhimi dhe partneriteti i forcuar midis qeverisë dhe institucioneve joqeveritare për të promovuar të drejtat riprodhuese dhe fuqizimin e grave, dhe për të zvogëluar pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues.
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021 UNFPA Co Projekti 1: Takim ndërgjegjësues me gratë deputete ose komisione të ndryshme parlamentare dhe nën komisione për të promovuar dialogun e politikave dhe avokimit për rritjen e investimeve të vendit në shëndetin seksual dhe riprodhues. Promovimi i dialogut të politikave dhe avokimit për rritjen e investimeve të brendshme në shëndetin seksual dhe

Details
Përgjigje e forcuar shumë-sektoriale për parandalimin dhe menaxhimin e dhunës me bazë gjinore dhe praktikave të dëmshme me fokus tek adoleshentët dhe të rinjtë, duke përfshirë ato në mjediset humanitare
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Projekti:  Miratimi i paketës së Proçedurave Standarte të Operimit (SOP) nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) Periudha: 2019 UNFPA Co Nevoja për përmirësimin e shërbimeve për të mbijetuarit nga Dhuna me Bazë Gjinore, ka çuar në përkthimin e Procedurave Standarte Operative dhe Udhëzimeve Thelbësore për Shëndetin / Policinë / Drejtësinë / Shërbimin e

Details
Forcimi i gatishmërisë së mekanizmave kombëtar të reagimit në ofrimin e shërbimeve të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues (ShSR) në situatat e krizës humanitare dhe emergjencave.
Image 12 Qershor, 2020 UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021 UNFPA Co Progres thelbësor  është bërë në integrimin e MISP në Platformën e Ministrisë së Shëndetësisë për katastrofën dhe zvogëlimin e rreziqeve dhe në planin e emergjencave për fluks të mundshëm masiv të migrantëve dhe azil kërkuesve në kufirin shqiptar. Paketa e trajnimit për zbatimin e MISP është zhvilluar dhe akredituar dhe ka

Details