Programi: Forcimi i Përgjigjes Kombëtare në adresimin e çështjeve që lidhen me HIV, SIDA dhe IST:
12 Qershor, 2020 Komentet te Programi: Forcimi i Përgjigjes Kombëtare në adresimin e çështjeve që lidhen me HIV, SIDA dhe IST: Janë të Mbyllura UNFPA zNJBMyJz7D
Projekti 1:  Hartimi i udhëzuesve për tranzicionin e suksesshëm të rinjve me çrregullime mendor ose të përdorimit të substancave nga burgu në komunitet

Periudha: 2019

UNFPA Co

Burgjet strehojnë një numër konsiderueshëm më të madh të individëve me çrregullime mendore, të përdorimit të substancave dhe çrregullime të bashkë-ndodhjes sesa  gjenden në publikun e gjerë. Pas lirimit nga burgu, shumë njerëz me çrregullime mendore ose të përdorimit të substancave vazhdojnë të kenë mungesë të aksesit në shërbime dhe, shpesh, bëhen pjesë e një cikli të përfshirjes së kushtueshme të sistemit të drejtësisë. Personeli i sistemit të drejtësisë, të trajtimit shëndetësor të sjelljes dhe praktikuesit e shërbimit, studiuesit dhe politikëbërësit bien dakord që mirëmbajtja e rezultateve më të mira në nivel individual dhe ulja e recidivizmit kërkojnë një vazhdimësi të zyrtarizuar të shërbimeve nga institucioni në komunitet.

Qëllimi i Udhëzimeve për Tranzicionin e Suksesshëm të Personave me Çrregullime Mendore dhe Përdorimit të  Substancave nga Burgu është të sigurojë sjelljet shëndetësore, korrektimin dhe palët e interesuara të komunitetit me shembuj të zbatimit të strategjive të suksesshme për kalimin e njerëzve me çrregullime mendore ose të përdorimit të substancave nga mjediset e korrektimit institucional në komunitet.

Objektivat e projektit

• Të hartojnë udhëzime për një tranzicion të suksesshëm të të rinjve me çrregullime mendore ose të përdorimit të substancave nga burgu  në komunitet.

• Avokimi në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për miratimin e saj.

Projekti 2: Të rritet avokimi për abuzimin me drogën me qëllim  ndërgjegjësimin dhe nxitjen e veprimeve midis politikëbërësve, zyrtarëve qeveritarë, gazetarëve të mediave, autoriteteve lokale dhe rajonale: promovimi i të drejtave riprodhuese dhe fuqizimi i grave vulnerable.

Vlerësimi i nevojave të grupeve të synuara dhe përgatitja e materialeve  IEC. Për të ofruar shërbime të personalizuara, seanca trajnimi dhe informacione, grupi i punës do të përgatisë dhe shpërndajë pyetësorët në grupet e synuara tashmë të identifikuara; ky aktivitet do të finalizohet me mbledhjen dhe analizën e të dhënave dhe me një seancë diskutimi në grup mbi rezultatet e gjetjeve. Kjo do të lehtësojë dhe do të përdoret si referencë për procesin e përgatitjes së workshopeve, materialeve të trajnimit dhe fushatave ndërgjegjësuese.

Workshop avokatsie. Takimet me institucionet përgjegjëse si një mjet efektiv për avokim, me qëllim informimin dhe bashkimin në një strukturë të vetëm njohurish çështjet e përfshira në trajnime, workshope, dhe prezantimin e tij me palët e interesuara. Do të ftohen të gjithë aktorët, partnerët, donatorët dhe bashkëpunëtorët, në mënyrë që të shkëmbejnë përvojat dhe metodologjitë më të mira, duke shkëmbyer ide dhe rekomandime të reja për veprime të mëtejshme.

Objektivat e projektit:

• Vlerësimi i nevojave për të hartuar një fushatë sensibilizuese.

• Avokim me institucionet përgjegjëse me qëllim informimin e tyre mbi situatën e abuzimit me drogën në Shqipëri duke siguruar veprime konkrete për përmirësimin e policisë në lidhje me përdoruesit e drogës.

Për autorin