Përshkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri
12 Qershor, 2020 Komentet te Përshkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri Janë të Mbyllura IPPF zNJBMyJz7D
Periudha Kohore: 2019- 2021 Kjo ndërhyrje do të kontribuojë në një akses të barabartë në parandalimin e HIV / AIDS-it, shërbime të përballueshme dhe cilësore të kujdesit dhe trajtimit për popullatën e rriskuar në Shqipëri si dhe në uljen e pabarazive në qasjen dhe cilësinë e kujdesit  në lidhje me stigmën dhe diskriminimin e drejtuar ndaj grupeve me rrezik të lartë dhe grupeve vulnerable në një periudhë kohore prej tre vjetësh, duke mbuluar katër rrethe të mëdha të Shqipërisë ku epidemia e HIV është përqendruar kryesisht: Tirana, Durrësi dhe Elbasani, dhe Vlora. QSHPZH po e orienton punën e saj në përmirësimin e aksesit në shërbimet e HIV midis popullatave kyçe përmes ndërtimit të kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve si dhe gazetarëve, ofrimit të shërbimeve pa stigma, rritjen e kërkesës përmes rritjes së ndërgjegjësimit; mjedis mundësues përmes edukimit të grave dhe vajzave, anëtarëve të komunitetit dhe angazhimit tradicional dhe nëpërmjet mediave sociale si dhe advokaci për ofrimin e shërbimeve parandaluese të HIV-it me bazë komunitare bazuar në të drejtat e njeriut, shërbime shëndetësore dhe mbështetëse për popullatat kyçe, në bashkëpunim të ngushtë me OJF-të. . Megjithatë, të dhënat e disponueshme për HIV ka të ngjarë të nënvlerësojnë numrin aktual të rasteve pasi ato bazohen në të dhënat e testimit të HIV, ndërsa vetëm një pjesë e vogël e popullsisë testohet, veçanërisht ata të popullatave kyce. Stigma dhe diskriminimi kanë pasoja të mëdha për parandalimin, trajtimin, kujdesin dhe mbështetjen e HIV-it. Ato zvogëlojnë gatishmërinë e një individi për t’u testuar për HIV, për të zbuluar statusin e tyre të HIV, për të praktikuar seks më të sigurt dhe për të pasur kujdes shëndetësor. Stigma pengon përpjekjet e shërbimeve për të arritur njerëzit më në nevojë për parandalim, trajtim dhe kujdes. Ndikon në aftësinë e një individi për të njohur dhe menaxhuar infeksionin e tyre me HIV, duke ndikuar në mirëqenien e tyre fizike dhe psikologjike dhe cilësinë e jetës. Për më tepër, pranueshmëria sociale e stigmës dhe diskriminimit ndikon në gatishmërinë e qeverive për të marrë masat e kërkuara për të minimizuar transmetimin e HIV dhe për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Objektivat e projektit janë: [read_more id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]
  • Të sigurojë akses të barabartë në parandalimin, trajtimin, kujdes dhe mbështetje për shërbimet e HIV-it me cilësi të lartë, të ndjeshme ndaj gjinisë dhe pa stigma me një fokus në popullatat kyçe (MSM, PS dhe LGBT) dhe njerëz të tjerë të prekshëm më të prekur nga epidemia e HIV-it në Tiranë dhe Durrës.
  • Rritja e mbështetjes së komunitetit në përmirësimin e shëndetit për popullatat kyçe të prekura.
Rezultatet e pritshme:
  • 60 ofrues të kujdesit shëndetësor (mjekë të familjes, infermierë, teknikë laboratori, dentist dhe menaxherë të qendrave të kujdesit shëndetësor) do të trajnohen se si të ofrojnë shërbime të HIV pa stigma të bazuara në të drejtat e njeriut dhe të ndjeshëm ndaj gjinizë për komunitetet kyce.
  • 20 gazetarë në Tiranë do të trajnohen për një kuptim dhe ndjeshmëri më të mirë ndaj çështjeve që lidhen me stigmën dhe diskriminimin ndaj HIV / AIDS si dhe për të ofruar shërbime informuese pa stigma dhe paragjykim për popullatat kyce. 10 artikuj do të botohen në internet ose në mediat e shkruara pas trajnimit.
  • 1500 njerëz pritet të arrihen me mesazhe pozitive mbi HIV përmes fushatave në mediave sociale.
  • 2220 shërbime të lidhura me HIV do të ofrohen nga QShPZh-ja.
  • Dhënia e nje deklarate nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për angazhimin e saj për mundësimin shërbimeve për HIV duke rritur fondin për organizatat.
[/read_more]
Për autorin