Autor: zNJBMyJz7D

Autor: zNJBMyJz7D

Consultancy to improve access of young vulnerable people to SRHR services
Image 1 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Research Consultancy to generate evidence and ideas on what policy- and decision-makers from 5 Balkan countries (Albania, BiH, Bulgaria, Kosovo and N-Macedonia) could do to improve the access of young vulnerable people to SRHR services, information and education during and beyond crisis.

Details
Bashkëpunimi ndërkufitar dhe Konkurrenca për SME-të – Bashkimi Evropian Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi
Image 25 Mars, 2021 BE,Te rejat zNJBMyJz7D

Tetor 2019- Maj 2021 Projekti synon të verifikojë kushtet për t’u ofruar  ndërmarrjeve të vogla Shqiptarëve dhe Malazeze një instrument financiar që në Pulia dhe Molise ka lehtësuar aksesin e ndërmarrjeve në fondet bankare, si për fuqizimin ashtu edhe për menaxhimin e tyre. Fusha e programit tregon një ekonomi të bazuar në MEs të Vogël,

Details
Mobilizimi i Burimeve
Image 25 Mars, 2021 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Këtë vit për QSHPZh-në, pavarësisht krizës së C19, pasojat e saj dhe masat kufizuese, të cilat kanë ndikuar negativisht në aksesin në shërbimet thelbësore të shëndetit riprodhues ka qenë efektive dhe produktive për sa i përket performancës dhe rritjes së të ardhurave. QSHPZH do të punojë në konsolidimin e qëndrueshmërisë së

Details
Qeverisja e mirë e QSHPZH-së
Image 25 Mars, 2021 Blogu,IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Ky projekt do të mbulojë aktivitete specifike kushtuar qeverisjes së mirë të Qendrës Shqiptare të Popullsisë dhe Zhvillimit. Ne synojmë të promovojmë qeverisjen e mirë dhe të përforcojmë të drejtat e njeriut përmes cilësisë, llogaridhënies dhe performancës. Qeverisja e mirë e QSHPZH-së identifikon nevojat në nivele të ndryshme të qeverisjes si

Details
Forcimi i përgjigjes së kujdesit shëndetësor në situata krize dhe pas krize përmes shpërndarjes së MISP të SRH
Image 25 Mars, 2021 IPPF,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Në kushtet e Covid-19, kur gratë dhe vajzat në zonat rurale janë ndër grupet më të prekura në lidhje me aksesin në shërbimet e shëndetit riprodhues, QSHPZH e sheh si të rëndësishmmë të rrisi mundësitë për të marrë këto shërbime jetëshpëtuese. QSHPZH synon të përqendrojë punën e saj në dy shtylla

Details
Zëri i të Rinjve, Zgjedhjet e të Rinjve
Image 24 Mars, 2021 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: 2021-2023 Projekti Zëri i të rinjve Zgjedhjet e të Rinjve (2021-2023) do të zbatohet nga Zyra Rajonale e Rrjetit Evropian IPPF, 4 Shoqata Anëtare të Federatës Ndërkombëtare të planifikimit Familjar (IPPF); QShPZh Shqipëri, Shoqata XY Bosnje, BFPA Bullgari, HERA Maqedonia e Veriut dhe një partner lokal (SIT Kosovë). Në këtë projekt QShPZh do

Details
T’i japim fund Dhunës Seksuale me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri
Image 24 Mars, 2021 Blogu,IPPF,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Periudha Kohore:  Janar 2021-Dhjetor 2021 Kjo ndërhyrje synon të mbështesë njësitë e qeverisjes vendore në Shkodër dhe Elbasan të kenë kapacitetin për të siguruar shërbime SGBV përmes qendrave të strehimit të urgjencave që mbështesin gratë viktima / mbijetuara të dhunës dhe fuqizimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. QSHPZH ka ofruar programe të cilat kanë

Details
Puna me organizatat e shoqerisë civile ka qenë dhe vazhdon të jetë një sfidë në vetvete
Image 19 Mars, 2021 Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Puna me organizatat e shoqerisë civile ka qenë dhe vazhdon të jetë një sfidë në vetvete. Përtej angazhimeve të përditshme në përputhje me misionin dhe objektivat e sejcilës nga organizatat, është e nevojshme që organizatat e shoqërisë civile të ushqehen me informacione të përditësuara lidhur me fokusin e punës, lidhur me thirrjet për projekt propozime,

Details
Forcimi i mekanizmave të përgatitjes dhe përgjigjes kombëtare në ofrimin e shërbimeve të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues në kushtet e emergjencave dhe krizave humanitare me fokus Covid-19
Image 15 Mars, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) me mbështetjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në Shqipëri (UNFPA) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe koordinimin me Operatorin e Shërbimeve të Kujdsit Shëndetësor ka kryer 20 trajnime me 350 ofrues të kujdesit shëndetësor për Paketën Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) në kushtet

Details
Vlerësimi i cilësisë së përdorimit të Shërbimeve të Planifikimit Familjar në Shqipëri
Image 15 Mars, 2021 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Në vitin 2020 Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZ) me mbështetjen e Federatës Ndërkmbëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) kreu një studim “Vlerësimi i Cilësisë së përdorimit të Shërbimeve të Planifikimit Familjar në Shqipëri” për të përftuar të dhëna të përmbledhura në një raport përfundimtar që përfshin gjetjet, rekomandimet, boshllëqet dhe sfidat e programeve dhe

Details