QASJA E TË RINJVE NË INFORMACION, EDUKIM DHE KUJDES PËR SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES NË BALLKANIN PERËNDIMOR GJATË COVID-19
6 Qershor, 2022 Komentet te QASJA E TË RINJVE NË INFORMACION, EDUKIM DHE KUJDES PËR SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES NË BALLKANIN PERËNDIMOR GJATË COVID-19 Janë të Mbyllura Blogu,IPPF,Publikime,Te rejat Durim Tabaku

Ky raport hulumtimi synon të japë një pamje më të qartë të ndikimit të pandemisë në shëndetin seksual dhe riprodhues dhe te të drejtat e të rinjve. Në të jepen gjetjet e studimit të kryer nga dhe mes të rinjve në pesë vende të Ballkanit. Ai dokumenton nevojat dhe përvojat e shëndetit seksual dhe riprodhues të të rinjve dhe perspektivat e ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe aktorëve të tjerë për këto nevoja. Në këtë studim trajtohen edhe nevojat e këtyre të fundit teksa ofrojnë shërbime, informacion dhe edukim për të rinjtë, duke u mbështetur në përvojën e përfituar gjatë pandemisë Covid-19.

Ky studim u ndërmor në kuadër të Projektit trevjeçar “Zëri i të Rinjve, Zgjedhjet e të Rinjve”, i dedikuar për të siguruar që kujdesi shëndetësor seksual dhe riprodhues në Ballkanin Perëndimor bëhet më i arritshme dhe miqësor ndaj të rinjve në kohë më afatgjatë, duke mësuar nga përvoja e Covid-19. Puna fokusohet veçanërisht në përvojat dhe nevojat e të rinjve nga grupet që përballen me pengesa të vazhdueshme për marrjen e kujdesit të duhur shëndetësor. Të rinjtë janë në qendër të këtij projekti, duke bashkëpunuar në partneritet me shumë aktorë të tjerë, si studiues, advokues dhe aktivistë.

Raporti mund të lexohet duke klikuar këtu.

Për autorin