Udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj.
19 Janar, 2022 Komentet te Udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj. Janë të Mbyllura IPPF,Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Analiza risk/përfitim për shërbimin klinik varet nga barra/ngarkesa lokale e sëmundjes dhe konteksti shoqëror, skenari i transmetimit të COVID-19 dhe kapaciteti i klinikës për ofrimin e shërbimit në fillim dhe ndërsa pandemia zhvillohet. Vlerësimet e shpejta duhet të drejtojnë zgjedhjet strategjike rreth politikave dhe ndryshimeve të protokollit, duke marrë parasysh që boshllëqet ekzistuese në ofrimin e shërbimeve që mund të përkeqësohen gjatë një shpërthimi epidemik. Përshtatjet dhe inovacionet duhet të marrin parasysh kufizimet në burime dhe kapacitete. Kur janë të mirëinformuar dhe të koordinuar, përshtatjet e bëra në kontekstin COVID-19 kanë potencialin për të ndërtuar kapacitete të shërbimeve shëndetësore që mund të mbështeten gjatë gjithë pandemisë dhe më gjerë.

Udhezime per ofrimin e qendrueshëm te sherbimeve SHSR ne kontekstin e pandemise si dhe pas saj

Për autorin