Bashkëpunimi ndërkufitar dhe Konkurrenca për SME-të – Bashkimi Evropian Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi
25 Mars, 2021 Komentet te Bashkëpunimi ndërkufitar dhe Konkurrenca për SME-të – Bashkimi Evropian Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi Janë të Mbyllura BE,Te rejat zNJBMyJz7D

Tetor 2019- Maj 2021

Projekti synon të verifikojë kushtet për t’u ofruar  ndërmarrjeve të vogla Shqiptarëve dhe Malazeze një instrument financiar që në Pulia dhe Molise ka lehtësuar aksesin e ndërmarrjeve në fondet bankare, si për fuqizimin ashtu edhe për menaxhimin e tyre.

Fusha e programit tregon një ekonomi të bazuar në MEs të Vogël, të cilët luajnë një rol të rëndësishëm si nxitës për procesin e inovacionit dhe rritjen në rajonet e përfshira nga projekti. Për të rritur konkurrencën e zonës, SMEs inovative duhet të kapërcejnë sfida të shumta, të tilla si mungesa e qasjes në financa të përshtatshme për shkak të ekspozimit ndaj rrezikut. Kooperativat financiare mund të sigurojnë disa nga mënyrat më të mira për bazën financiare për aktivitetet e zhvillimit. Në shumë raste, ato janë të vetmet organizata zyrtare financiare në gjendje të stabilizojnë sistemet financiare gjatë krizave. Sfida e përbashkët që projekti synon të trajtojë është të rrisë rritjen ekonomike në territoret e përfshira, përmes instrumentit të kooperativave të garantimit. Vlera transnacionale mund të shihet nga ndikimi që do të ketë mjeti për SMEs në Shqipëri dhe Mal të Zi, në zbatimin e praktikave të mira në Molise dhe në mundësinë që SMEs  Apuliane të veprojnë në tregjet e Shqipërisë dhe Malit të Zi.

Objektivat e projektit janë:

[read_more id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]

  • Për të siguruar qasje më të lehtë në kredi për SMEs.
  • Për të përmirësuar zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme, tregtinë dhe investimet
  • Të promovojë dhe mbështesë sipërmarrjen, zhvillimin e tregjeve lokale ndërkufitare dhe ndërkombëtarizimin

Rezultatet e pritshme:

  • Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe i konkurrencës së SMEs.
  • Përmirësimi i kornizës së kushteve për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në tregun ndërkufitar.

[/read_more]

Për autorin