Zëri i të Rinjve, Zgjedhjet e të Rinjve
24 Mars, 2021 Komentet te Zëri i të Rinjve, Zgjedhjet e të Rinjve Janë të Mbyllura IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: 2021-2023

Projekti Zëri i të rinjve Zgjedhjet e të Rinjve (2021-2023) do të zbatohet nga Zyra Rajonale e Rrjetit Evropian IPPF, 4 Shoqata Anëtare të Federatës Ndërkombëtare të planifikimit Familjar (IPPF); QShPZh Shqipëri, Shoqata XY Bosnje, BFPA Bullgari, HERA Maqedonia e Veriut dhe një partner lokal (SIT Kosovë). Në këtë projekt QShPZh do të shfrytëzojë ekspertizën, përvojën dhe reputacionin e saj në kontekstin e vendin për të nxitur ndikimin dhe me IPPF duke siguruar kontribut teknik të ekspertëve të marrë nga arritja dhe njohuritë e tij globale. Projekti do të përdorë një qasje holistike dhe të bazuar në prova dhe do ta zbatojë atë në fronte të shumta të nevojshme për të sjellë ndryshime në qasjen e të rinjve në shërbime, informacion dhe edukimin për shëndetin seksual dhe riprodhues (ShSR). Projekti synon kryesisht të rinjtë, me vëmendje të veçantë për ata që jetojnë në mjediset rurale dhe kushtet e pafavorshme shoqërore të tilla si romët, por edhe politikëbërësit dhe vendimmarrësit si aktorët kryesorë të interesit që ndikojnë në ShSR të rinjve.

Ndërtimi i nevojave dhe përvojave të shëndetit seksual dhe riprodhues të rinjve (mosha 14-30 vjeç) dhe shëndeti i nënës gjatë krizës së Covid-19, shërbimet dhe informacionet e ShSR janë më të arritshme dhe më miqësore për të rinjtë brenda dhe përtej situatave emergjente, me një vëmendje të veçantë ndaj atyre më të prekur në 5 vende të rajonit të Ballkanit Perëndimor.

Objektivat e ndërhyrjes janë:

[read_more id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]

  • Njohuritë – Rritja e të kuptuarit të nevojave të ShSR të rinjve gjatë krizës së Covid-19, veçanërisht ata që jetojnë në zona të thella dhe në kushte të pafavorshme shoqërore (p.sh. Romët), përfshirë perspektivat e ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe vendimmarrësit, dhe përkatësitë ligjore dhe mjedisi i politikave dhe praktikat e reja.
  • Fuqizimi i të Rinjve – Të rinjtë e përfshirë në projekt janë të autorizuar të avokojnë për rritjen e aksesit në shërbimet, informacionin dhe edukimin e ShSR në përputhje me nevojat e tyre.
  • Partneritetet, komunikimet dhe avokimi – Politikat dhe vendimmarrësit kanë rritur angazhimin për shërbime miqësore dhe të arritshme për ShSR dhe informacione për të rinjtë, përfshirë në periudha krize dhe me një fokus në ata që jetojnë në zona të largëta dhe / ose kushte të pafavorshme shoqërore (p.sh. Romët).

[/read_more]

Për autorin