SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane
12 Qershor, 2020 Komentet te SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane Janë të Mbyllura Blogu,IPPF zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021

QSHPZH do të përsërisë punën e saj për çështje DHSBGJ në zonat rurale të Vlorës dhe do të fillojë të punojë në zonat rurale të Tiranës. Projekti do të përfshijë Bashkinë e Tiranës; Zona e Njësisë Administrative Bathore dhe Kamza dhe Bashkia Vlorë; Njësitë administrative Novosela dhe Orikum (ka edhe komunitet rom dhe egjiptian). QSHPZH si anëtar i njësisë së referimit do të kontribuojë dhe adresojë vazhdimisht çështjet që lidhen me DHSBGJ në fushat e projektit. QSHPZH do të vazhdojë me monitorimin e punës së qeverisë lokale në efikasitetin e njësive të referimit në lidhje me PSO për periudhën 2019-2021.

Objektivat e projektit:

  • Përmirësimi i qasjes në shërbime të disponueshme dhe cilësore për gratë dhe vajzat (përfshirë ato të grupeve të pafavorizuara)
  • Mundësimi i mjedisit përmes edukimit dhe mobilizimit të komunitetit;
  • Rritja e efikasitetit dhe përgjegjshmërisë së njësive referuese në Vlorë dhe Tiranë për ofrimin e shërbimeve për të mbijetuarit e DHSBGJ.
Për autorin