Përse është i rëndësishëm edukimi seksual gjithëpërfshirës (ESGJ)?
10 Qershor, 2020 Komentet te Përse është i rëndësishëm edukimi seksual gjithëpërfshirës (ESGJ)? Janë të Mbyllura Blogu,Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Edukimi seksual gjithëpërfshirës është një proces i bazuar në kurrikul të mësimdhënies dhe mësuarit në lidhje me aspektet konjitive, emocionale, fizike dhe sociale të seksualitetit. Ai synon të aftësojë fëmijët dhe të rinjtë me njohuri, aftësi, qëndrime dhe vlera që do t’i fuqizojnë ata të njohin shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre; zhvillojnë marrëdhënie të respektueshme sociale dhe seksuale; të konsiderojnë se si zgjedhjet e tyre ndikojnë në mirëqenien e tyre dhe atë të të tjerëve; dhe të kuptojnë dhe sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre gjatë gjithë jetës së tyre.
Shumë të rinj marrin informacion të pasaktë dhe kontradiktor në lidhje me marrëdhëniet dhe seksin, pasi ato bëjnë kalimin nga fëmijëria në moshën e rritur. Kjo ka çuar në një kërkesë në rritje të të rinjve për informacion të besueshëm, i cili i përgatit ata për një jetë të sigurt, produktive dhe përmbushëse. Kur zhvillohet mirë, ESGJ i përgjigjet kësaj kërkese, duke i fuqizuar të rinjtë të marrin vendime të informuara në lidhje me marrëdhëniet dhe seksualitetin dhe të lundrojnë në një botë ku dhuna me bazë gjinore, pabarazia gjinore, shtatzënitë e hershme dhe të paqëllimta, HIV dhe infeksione të tjera seksualisht të transmetueshme (IST) akoma paraqesin rreziqe serioze për shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Po ashtu, mungesa e informimit dhe edukimit me cilësi të lartë mbi marrëdhëniet dhe seksualitetin, me moshë dhe zhvillim të duhur, mund t’i lënë fëmijët dhe të rinjtë të prekshëm ndaj sjelljeve të dëmshme seksuale dhe shfrytëzimit seksual.
ESGJ luan një rol vendimtar në adresimin e shëndetit dhe mirëqenies së fëmijëve dhe të rinjve. Duke aplikuar një përqasje të përqendruar te nxënësit, ESGJ jo vetëm që u siguron fëmijëve dhe të rinjve edukim të përshtatshëm për moshën dhe me faza mbi të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, marrëdhëniet, riprodhimin, rreziqet e sjelljeve seksuale dhe parandalimin e shëndetit të keq, por gjithashtu ofron një mundësi për të paraqitur seksualitetin me një qasje pozitive, duke theksuar vlera të tilla si respekti, përfshirja, mosdiskriminimi, barazia, empatia, përgjegjësia dhe reciprociteti.

Për autorin