Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës dhe Fuqizimi i të Rinjve
10 Qershor, 2020 Komentet te Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës dhe Fuqizimi i të Rinjve Janë të Mbyllura Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Shqipëria ka bërë një përparim të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe zbatimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës në nivelin parauniversitar. Një Dokument Pozicionimi mbi Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës për të rinjtë në Shqipëri ’është aprovuar në vitin 2012 dhe nga viti 2015 Edukimi Gjithëpërfshirës i Seksualitetit filloi të zbatohet në shkolla. Sidoqoftë, programi I edukimit seksual nuk është zhvilluar për të arritur tek fëmijët / të rinjtë nga popullata kyçe në mjediset informale. Shumë të rinj nga popullata kyçe nuk janë në shkollë dhe nuk arrihen nga programet e zhvilluara në shkollë.
Ka një kundërshtim të gjerë me mësimin e edukimit seksual në vend. Prindërit, kujdestarët, anëtarët e komunitetit dhe mësuesit gjithashtu e shohin edukimin seksual si një faktor që shtyn në seks të hershëm. Ata argumentojnë se shkon kundër kulturës shqiptare, se shkollat duhet të promovojnë vlera morale në zbatim të edukimit seksual. Ata mendojnë se edukimi seksual mund të jetë në rregull për të rinjtë por jo për fëmijët dhe të rinjtë në moshat e reja.
Trajnimi i personelit shëndetsor duhet të përfshijë qsje të bazuara në të drejtat njerëzore duke adresuar nevojat e të rinjve nga popullata kyçe. Për shembull, një nga objektivat e MISP(paketa e shërbimeve të integruara mjekësore) është zvogëlimi I transemtimit të HIV dhe planifikimi për kujdesin e shëndetit riprodhues dhe seksual gjithëpërfshirës. Trajnuesit mund të përfshijnë informacionin e të rinjve të popullatës kyçe brenda kesaj çështje me qëllim ngritjen e kapaciteteve të personelit shëndetsor për të ofruar shërbime pa stigma, respektuese dhe ti ndërgjegjësojë ata më çështjet që përballen të rinjt punonjës seksi, të rinjtë MSM, të rinjtë që injektojnë drogë etj.
Në qershor 2017, UNFPA në Shqipëri prezantoi krijimin e “Platformës së Mediave mbi Shëndetin Seksual dhe Riprodhues”. Përmes kësaj iniciative u krijua një rrjet gazetarësh që bashkëpunojnë për çështje që i përkasin SRH, përfshirë praktikat e dëmshme / dhunën me bazë gjinore dhe stilin e jetës së shëndetshme, me një fokus të veçantë te të rinjtë dhe për të mbështetur njëri-tjetrin për të raportuar mbi temat e SRHR-së që mbulohen më pak, ose raportohen në mënyra që forcojnë stereotipet dhe diskriminimin. Përmes kësaj platforme mediatike të SRH, gazetarët kanë patur mundësi për të shkëmbyer ide, lajme, histori, të dhëna dhe debate të hapura në media për edukimin seksual gjithëpërfshirës, planifikimin familjar dhe përdorimin e kontraceptivëve modernë, IST dhe HIV, shtatzënitë e paqëllimshme, martesat e hershme të fëmijëve dhe praktikat e dëmshme, shtatzënitë dhe abortet në adoleshencë dhe ndikimi në edukimin dhe mirëqenien e të rinjve, fuqizimin e të rinjve dhe pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrje që prekin jetën e tyre, luftën kundër dhunës dhe pabarazive gjinore dhe shumë më tepër.

Për autorin