Përgatitja dhe përgjigja ndaj nevojave të shëndetit seksual dhe riprodhues në situatë pandemie nga Covid-19
22 Janar, 2021 Komentet te Përgatitja dhe përgjigja ndaj nevojave të shëndetit seksual dhe riprodhues në situatë pandemie nga Covid-19 Janë të Mbyllura Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Shëndeti seksual dhe riprodhues (ShSR) është një e drejtë e njeriut dhe si të gjitha të
drejtat e tjera të njeriut, vlen për refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit dhe
të tjerët që jetojnë në mjedise humanitare.

Libri i proçedurave .pdf

Për autorin