Edukimi Seksual tek Adoleshentët
12 Qershor, 2020 Komentet te Edukimi Seksual tek Adoleshentët Janë të Mbyllura Blogu,Te rejat zNJBMyJz7D

Në kuadër të projektit “Fuqizimi I të Rinjve në Shqipëri përmes Edukimit Seksual Gjithëpërfshirës për të patur shëndet, mirëqënie dhe dinjitet, qendrat e QSHPZH ofrojnë edukim seksual tek adoleshentët në shkollë për një jetë të kënaqshme dhe të sigurt. Përpos të tjerave, stafi I QSHPZH dhe edukatorët e bashkëmoshatarëve ofrojnë udhëzime të përgjithshme mbi shëndetin seksual, përfitimet nga abstinence seksuale dhe opsionet për praktikën e kontracepsionit si edhe rëndësinë e mborjtjes nga IST. Disa prindër kundërshtojnë që fëmijët e tyre të marrin udhëzime për kontracepsionin sepse kjo ofendon besimin fetar të prindërve, dhe të tjerë kundërshtojnë nga frika se një udhëzim i tillë do të promovojë eksperimente seksuale.

Për të adresuar këtë çështje, QSHPZH ka ofruar trajnime/seminare të edukimit seksual gjithëpërfshirës me prindërit me qëllim që të përmirësojë komunikimin e tyre me fëmijët rreth seksualitetit dhe njëkohësisht diskutimin e këtyre sfidave gjatë trajnimeve/seminareve. Me prindërit kundërshtarë, QSHPZH bën të qartë se nëse do të mungojë ky edukim, do të konsiderohet “dëm” që moshat e reja paraqesin bazuar në situatën e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual të të rinjve në Shqipëri: qasje të ulët në shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual; niveli i rritur i IST / HIV midis moshave të reja; mundësi e kufizuar që ofron edukimi formal në lidhje me edukimin seksual.

Një pjesë e detyrës së bordit shkollor, (QSHPZH ka në praktikën e saj të punës krijimin e partneriteteve zyrtare ose joformale me shkollat me qëllim të bashkëpunimit dhe referimeve) të shkarkuara përmes zyrtarëve dhe punonjësve të saj, është komunikimi dhe këshillimi i prindërve. Prandaj shkolla, autoritetet duhet të informojnë prindërit për atë që bordi i shkollës mund të ndërmarrë, dhe pjesën e edukimit dhe shoqërizimit të fëmijëve të tyre për të cilët prindërit janë përgjegjës. Udhëzimet në shkollë këshillojnë abstenencën, por edhe mbrojtjen parandaluese kur ndodh aktiviteti seksual. Udhëzimi duhet të përfshijë udhëzime për minimizimin e ndjeshmërisë ndaj marrëdhënieve seksuale jo-sensuale dhe të pavullnetshme.

Stafi i QSHPZH thekson gjatë diskutimit me prindërit se sigurimi i informacionit mbi shëndetin seksual mund të parandalojë pasojat serioze të seksit të pambrojtur, siç janë shtatzënia e paqëllimshme, aborti i pasigurt dhe IST-të përfshirë HIV-in. Stafi duhet të marrë në konsideratë pajtueshmërinë me kërkesat e prindërve që fëmijët e tyre të shfajësohen për ndjekjen e shëndetit riprodhues ose udhëzimeve kontraceptive. Sidoqoftë, mos pjesëmarrja e studentëve mund t’i stigmatizojë ata në mesin e bashkëmoshatarëve të tyre dhe t’u mohojë atyre udhëzimet e nevojshme për mbrojtjen e tyre për shëndetin riprodhues dhe mirëqenien. Prandaj, QSHPZH këshillon prindërit për rreziqet e mosinformimit ndaj seksualitetit për mirëqenien afatgjatë dhe më të menjëhershme të studentëve, se mohimi i udhëzimeve të duhura është në kundërshtim me qëllimet edukuese, dhe se ky udhëzim nuk përjashton ose kundërshton udhëzimet në vlerat fetare dhe shoqërore që prindërit iu mësojnënë shtëpi.

Për autorin