Udhëzime të QSHPZH për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj
21 Qershor, 2021 Komentet te Udhëzime të QSHPZH për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj Janë të Mbyllura Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat Durim Tabaku

Maj 2021

Qëllimi i këtij udhërrëfyesi është të sigurojë udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë
dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual
dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj.

Analiza risk/përfitim për shërbimin klinik varet nga barra/ngarkesa lokale e sëmundjes dhe konteksti
shoqëror, skenari i transmetimit të COVID-19 dhe kapaciteti i klinikës për ofrimin e shërbimit në
fillim dhe ndërsa pandemia zhvillohet.

Vlerësimet e shpejta duhet të drejtojnë zgjedhjet strategjike rreth politikave dhe ndryshimeve të
protokollit, duke marrë parasysh që boshllëqet ekzistuese në ofrimin e shërbimeve që mund të
përkeqësohen gjatë një shpërthimi epidemik. Përshtatjet dhe inovacionet duhet të marrin parasysh
kufizimet në burime dhe kapacitete. Kur janë të mirëinformuar dhe të koordinuar, përshtatjet e bëra
në kontekstin COVID-19 kanë potencialin për të ndërtuar kapacitete të shërbimeve shëndetësore që
mund të mbështeten gjatë gjithë pandemisë dhe më gjerë.

Lexo më shumë …. (pdf)

Për autorin