Njoftim për punësim
Komentet te Njoftim për punësim Janë të Mbyllura Te rejat

Pozicioni i punës – Asistent Financiar

Vendodhja: Tiranë

Afati i fundit i aplikimit: E premte, 13 Nëntor 2020

Organizata: Qendra Shqiptare për Populisinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara, përmes: Advokacisë për  përmirësimin e legjislacionit dhe politikave në fushën e të drejtave dhe shëndetit riprodhues; Ndërgjegjësimit të popullsisë dhe grupeve në rrezik për një mënyrë jetese të shëndetshme dhe për të drejtat e njeriut; Nxitjes dhe sigurimit të aksesit të barabartë, për informacion cilësor, shërbime, mjete dhe edukim të përballueshëm, në veçanti për të rinjtë dhe grupet vulnerabël.

Përmbledhje

Asistenti Financiar asiston menaxherin e financave apo zyrtarin e lartë financiar në kryerjen e detyrave. Asistenti Financiar raporton tek Menaxheri i Financës dhe Drejtori Ekzekutiv dhe është përgjegjës për përgatitjen e deklaratave financiare, mbajtjen e kontrollit të arkës, përgatitjen e payrollit dhe administrimin e personelit, blerjet, mbajtjen e llogarive të pagueshme dhe veprimet e zyrës.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Përgjegjës për veprimet e përditshme financiare dhe administrative për të mbështetur zbatimin efikas të projektit si dhe për të siguruar mbështetje për stafin e projektit;
 • Kryen detyra administrative, mban korrespondencë, regjistrime, mirëmban dokumentacionin dhe arkivat;
 • Përgjegjës për zbatimin dhe përcjelljen e shpenzimeve të projektit në përputhje me linjat buxhetore dhe në kohë;
 • Siguron që të gjitha raportet financiare nga partneri janë të sakta dhe të dorëzohen me kohë;
 • Monitoron dhe kontrollon shpenzimin e buxhetit të projektit dhe raporton tek Shefi i Kontabilitetit dhe Menaxher i Projektit për çështje të përgjithshme financiare të projektit dhe në rast të devijimeve;
 • Përgatitja e kërkesave për transferimin e fondeve për donatorin;
 • Përgatitja dhe ekzekutimi i pagesave për shpenzimet e projektit, përfshirë pagat e stafit të projektit, në përputhje me legjislacionin vendor dhe kërkesat e donatorëve;
 • Siguron menaxhimin efektiv të të gjitha burimeve në përgjegjësinë e tij/saj;
 • Siguron komunikim të mirë me departamentin financiar të organizatës dhe stafin e projektit;
 • Merr pjesë dhe mbështetë në proceset e auditimit financiar;
 • Mirëmbajtja e të dhënave të arkës dhe llogarive;
 • Marrja e parave cash, përfshirë faturat e marrësit.
 • Efektiv me organizimin e dosjeve;
 • Aftësia për të ruajtur në mënyrë elektronike dhe fizike dosjet me të dhënat, menaxhimi i tyre efektiv dhe ripërdorimi i tyre kur kërkohet;
 • Përgatitja e fletëurdhëresave – fletëlëshimeve;
 • Regjistrimi i inventarit;

 Njohuritë dhe Përvoja:

 • Diplomë universitare në fushën e Ekonomisë (Financa, Kontabilitet, Administrim i Biznesit);
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në kwtw fushw;
 • Vetë-iniciativë dhe në gjendje të japë rezultate me mbikëqyrje minimale;
 • Aftësi për komunikim të mirë, aftësi për të punuar në ekip dhe aftësi ndërpersonale;
 • Aftësi konceptuese dhe analitike;
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe me afate të shkurtra kohore;
 • Njohuri të mira të ligjit vendor të kontabilitetit dhe rregulloreve tatimore, prokurimit, planifikimit, monitorimit dhe raportimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të punës me MS Office, në veçanti MS Excel dhe programet e tjera financiare (alpha etj);
 • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale, integritet dhe shkallë e lartë e gjykimit dhe konfidencialitetit;
 • Aftësi për të punuar në mjedise multikulturore;
 • Aftësitë organizative;
 • Njohuri të mira në anglisht, me shkrim dhe në të folur;
 • Pro-aktiv dhe i vetë-motivuar për të mësuar dhe për të marrë kompetenca shtesë të nevojshme për punën;

Atribute Personale:

Ajo/ Ai duhet të ruajnë konfidencialitetin në kryerjen e detyrave të Financierit dhe duhet të demonstrojnë atributet personale që vijojnë:

Të jetë i/e ndershëm dhe i/e besueshëm

Të jetë i respektueshëm

Të ketë ndjeshmëri dhe ndërgjegje kulturore

Të jetë fleksibël

Të tregojë etikë pune të mirë.

 

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar, të cilët mund të dërgojnë aplikimet e tyre dhe një CV dhe 2 letra rekomandimi në adresen e emailit: info@acpd.org.al, deri ditën e Premte, datë 13 Nëntor 2020.

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian