THIRRJE PER MENAXHER/E PROGRAMI ME KOHË TË PLOTË
Komentet te THIRRJE PER MENAXHER/E PROGRAMI ME KOHË TË PLOTË Janë të Mbyllura WHAT’S NEW

Pozicioni i punës: MENAXHER/E PROGRAMI

Lloji i punës: ME KOHË TË PLOTË

Vendodhja: Tiranë

 ORGANIZATION:

ACPD is a non-for-profit organization, established in January 1993, which works for improvement of policies, legislation, the right of information and services for issues concerning population and development, and health issues including reproductive health.

 POSITION DESCRIPTION

Menaxheri/ja e Programit është përgjegjës për zbatimin, mbështetjen dhe menaxhimin e programeve specifike të QShPZh. Ai / ajo ndihmon në menaxhimin e zbatimit të projektit, administrimin, logjistikën; komunikon drejtpërdrejt me stafin, partnerët dhe donatorët dhe raporton tek Drejtori Ekzekutiv. Ai / ajo pritet të punojë në mënyrë të pavarur me një mbikëqyrje të kufizuar. Pozicioni i punës kërkon një angazhim me kohë të plotë.

Menaxheri/rja e programit është përgjegjës për:

 • Organizimin e aktiviteteve të projektit dhe përmbushjen e rezultateve të tij sipas parashikimit në projekt-propozim;
 • Zhvillon dhe menaxhon një plan të detajuar të projektit dhe planin e punës;
 • Bashkëpunon dhe mbështet skuadrën e projektit për cdo cështje të rëndësishme;
 • Në bashkëpunim me zyrën e financës dhe kordinatorët kryen procedurat e prokurimit për shpenzime të parashikuara në projekt në bashkëpunim me ekipin e shoqatës;
 • Mbajtjen sistematike dhe të rregullt të dokumenteve të projektit;
 • Merr pjesë në procesin e aplikimit për tender dhe grante, duke përfshirë projektimin, dorëzimin dhe shqyrtimin;
 • Menaxhon varësinë dhe ndërlidhjen ndërmjet projekteve;
 • Inicion aktivitete shtesë dhe ndërhyrje të tjera kudo ku identifikohen mangësi në program ose ku lindin probleme;
 • Shkruan raporte dhe analiza të aktiviteteve të programit;
 • Menaxhon dhe prodhon shkrime për publikime në faqen e internetit sipas nevojës;
 • Kryen hulumtime, përpilon të dhëna dhe përgatit raporte për shqyrtim dhe prezantim tek drejtori ekzekutiv;
 • Kontribuon në mënyrë proaktive me stafin programatik dhe financiar në përmisimin e sistemeve dhe procedurave të programeve;
 • Mbikëqyrë prodhimin e botimeve, produkteve të komunikimit dhe strategjive për të promovuar punën e QShPZh-së dhe partnerëve të saj;
 • Në bashkëpunim me kordinatorin dhe financën siguron që kërkesat dhe rregullat e programit të ndiqen sipas pritshmërive të donatorëve dhe partnerëve kryesorë;
 • Siguron respektimin e standardeve, proceseve dhe rregulloreve përkatëse të shoqatës;
 • Detyra të tjera mund t’i shtohen gjatë punës sipas nevojave të shoqatës;

KUALIFIKIMET E KËRKUARA:

 • Te këtë mbaruar studimet Bachelor në shkenca shoqërore, drejtësi; kjo duhet shoqëruar me një përvojë të pasur në menaxhimin e projekteve.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të njoh shumë mirë paketën Microsoft office (Word, Excel dhe Power-point);
 • Të jetë i/e motivuar në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive të këtij pozicioni;
 • Të jetë sistematik i programuar dhe të ketë njohuri në ruajtjen e dokumentacionit të projekteve;
 • Te jetë i/e gatshëm të punojë dhe me orare të zgjatura kur të ketë nevojë shoqata;
 • Puna në ekip si dhe të vepruarit në mënyrë të pavarur në zbatimin e detyrave specifike, duke dhënë përparësi, duke punuar nën presion dhe duke respektuar afatet.

Preferohet:

 • Të ketë eksperiencë pune në shkrimin, koordinimin dhe menaxhimin e projekteve të organizatave të shoqërisë civile, e cila përbën një asset të rëndësishëm;

Në përputhje me Nenin 142 të Kodit të Punës, të ndryshuar, “Koha e provës” konsiderohet si kohë prove 3 muajt e parë të punës.

Me qëllim aplikimin në këtë pozicion, kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si vijon:

 1. CV e kanditatit/es;
 2. Kopje te Diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave të studimeve Bachelor;
 3. Dokument që provon njohuritë e gjuhës angleze;
 4. Çdo dokumentacion të nevojshëm që tregon kualifikimet e kandidatit/es dhe përvojat e mëparshme;
 5. Dëshmi penaliteti;
 6. Letër reference nga punëdhënës të mëparshëm

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar, të dërgojnë aplikimet e tyre në adresen e emailit: info@acpd.org.al, ose dorazi në adresën Bulevardi Gjergj Fishta, Nd.26, H.6, Ap.5, 1001, Tiranë, deri në datën 28.11.2021.

About The Author
en_USEnglish
sqAlbanian en_USEnglish