Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

Fletëpalosje informuese rreth Kancerit të qafës së mitrës
Image Publikime

Kjo fletëpalosje është përgatitur nga QSHPZH për ti ardhur në ndihmë të gjitha grave dhe vajzave si dhe të ndajë për to shërbimet që ofrojnë klinikat e QSHPZH-së. Fletepalosje informuse..Download

Details
Fletëpalosje “Dhuna mes bashkëmoshatarëve-Bullizmi”
Image Publikime

Kjo fletëpalosje është hartuar për ti ardhur në ndihmë të rinjve për të kuptuar dhe marrë masa për fenomenin e bullizmit më tyre në mjediset shkollore. Kjo fletëpalosje është prodhuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me mbështetjen e IPPF EN. ACPD fletepalosje bullizmi nentor 17 Download

Details
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Axhenda 2030)
Image Publikime

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin në kuadër të arritjes së 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm ka përgatitur disa materiale informuese Axhenda 2030 Objektivat e zhvillimit te qendrueshem Download Ojektivat e Zhvillimit te Qendrueshem Fletepalosja Download Axhenda-Post-2015 Download

Details
RAPORT VLERËSIMI I KOMUNITETIT PER QEVERISJEN LOKALE, Vlorë
Image Publikime

Ky raport është përpiluar në kuadër të projektit “Gratë dhe vajzat e zonave rurale- faktorë ndryshimi në komunitet” mbështetur nga qeveria suedeze: Raport vleresimi i komunitetit per qeverisjen lokale, Vlorë Download

Details
Raporti alternativ lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues
Image Publikime

Ky është I pari raport në llojin e vetë I cili u hartua nga QSHPZH me mbështetjen e UNFPA Albania, në bashkëpunim me disa organizata jofitimprurëse, anëtare të koalicionit për shëndetin seksual dhe riprodhues. Raporti alternativ, shendeti riprodhues Download

Details
RAPORTI “HIJE” FUSHA E KUJDESIT SHËNDETËSOR
Image Publikime

RASTI I SHQIPËRISËDorëzuar pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Konventën mbi Eliminimin e tëGjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave. Raporti Hije eshte mbeshtetur nga UNFPAme mbeshtetje finaciare nga Qeveria Suedeze dhe UNFPA. Raporti Shadow Download

Details
REKOMANDIMET PER SESIONIN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË KOMBEVE TË BASHKUARA NË DATA 25-27 SHTATOR 2015 NË NEW YORK
Image Publikime

Rekomandime ne kuadër te Objektivave te Zhvillimit te Qëndrueshëm: Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe UNFPA me mbështetjen, edhe të koalicionit për Çështjet e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues e konsiderojnë të domosdoshëm adresimin e rekomandimeve të mëposhtme në Sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në data 25-27 shtator 2015 në New

Details
Gazeta Adoleshenti
Image Publikime

Gazeta Adoleshenti- Ky material është përgatitur nga stafi i QSHPZH-së për ti informuar çdo të ridhe të rejat rreth çështjeve që lidhen me Edukimin Seksual. Gazeta Adoleshenti Download

Details
Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”
Image Publikime

Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”- nr.I dhe II. – Dynumra të revistës Elektronike mbi edukimin seksual gjithëpërfshirës janë të hapura për të gjithë meqëllim rritjen e informacionit dhe njohurive në këtë fushë por dhe për të parë aktivitet që kazhvilluar QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN. Revista elektonike: Edukim Seksual Gjitheperfshires

Details
Të drejtat e fëmijëve
Image Publikime

Të drejtat e fëmijëve- Ky material informues është realizuar në kudër të projektit Projekti “Përfshirja e Shoqërisë Civile në Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Terre des Hommes në Shqipëri. Kliko ketu per te pare fletepalosjen Download

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian