UNFPA

Aktivitetet e ndërgjegjësimit për DHBGJ & DHF, si dhe për angazhimin e burrave dhe djemve si partnerë për BGJ dhe kundër DHBGJ & DHF

Periudha: 2019-2021 Aktiviteti do të përqendrohet në zvogëlimin e dhunës me bazë gjinore duke angazhuar të rinj dhe veçanërisht djem dhe burra. Qendra Aulona, ​​pjesë e QSHPZH, ka në përbërjen e vet grupin COMBAT, i cili është një grup i të rinjve, i autorizuar për të punuar në këtë fushë. Ky grup mbështetet vazhdimisht nga […]

Të rritet avokimi për abuzimin me drogën me qëllim ndërgjegjësimin dhe nxitjen e veprimeve midis politikëbërësve, zyrtarëve qeveritarë, gazetarëve të mediave, autoriteteve lokale dhe rajonale: promovimi i të drejtave riprodhuese dhe fuqizimi i grave vulnerabël.

Periudha: 2019 Vlerësimi i nevojave të grupeve të synuara dhe përgatitja e materialeve  IEC. Për të ofruar shërbime të personalizuara, seanca trajnimi dhe informacione, grupi i punës do të përgatisë dhe shpërndajë pyetësorët në grupet e synuara tashmë të identifikuara; ky aktivitet do të finalizohet me mbledhjen dhe analizën e të dhënave dhe me një […]

Forcimi i Përgjigjes Kombëtare në adresimin e çështjeve që lidhen me HIV, SIDA dhe IST:

Projekti 1: Hartimi i udhëzuesve për tranzicionin e suksesshëm të të rinjve me çrregullime mendor ose të përdorimit të substancave nga burgu në komunitet Periudha: 2019 Burgjet strehojnë një numër konsiderueshëm më të madh të individëve me çrregullime mendore, të përdorimit të substancave dhe çrregullime të bashkë-ndodhjes sesa  gjenden në publikun e gjerë. Pas lirimit […]

Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (NPA) në lidhje me Politikat e Mirëqenies Sociale për të Moshuarit

Periudha: 2019-2021 Zhvillimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për të moshuarit është shumë i rëndësishëm dhe një hap i nevojshëm drejt përmbushjes së nevojave të tyre parësore. Ky dokument do të përgatitet përmes një proçesi të plotë (filluar nga janari 2019), duke filluar nga analizat e situatës; takimet e konsultimit dhe vlefshmërisë janë planifikuar […]

Angazhimi dhe partneriteti i forcuar midis qeverisë dhe institucioneve joqeveritare për të promovuar të drejtat riprodhuese dhe fuqizimin e grave, dhe për të zvogëluar pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues.

Periudha: 2019-2021 Projekti 1: Takim ndërgjegjësues me gratë deputete ose komisione të ndryshme parlamentare dhe nën komisione për të promovuar dialogun e politikave dhe avokimit për rritjen e investimeve të vendit në shëndetin seksual dhe riprodhues. Promovimi i dialogut të politikave dhe avokimit për rritjen e investimeve të brendshme në shëndetin seksual dhe riprodhues është […]

Programi: Përgjigje e forcuar shumë-sektoriale për parandalimin dhe menaxhimin e dhunës me bazë gjinore dhe praktikave të dëmshme me fokus tek adoleshentët dhe të rinjtë, duke përfshirë ato në mjediset humanitare

Projekti:  Miratimi i paketës së Proçedurave Standarte të Operimit (SOP) nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) Periudha: 2019 Nevoja për përmirësimin e shërbimeve për të mbijetuarit nga Dhuna me Bazë Gjinore, ka çuar në përkthimin e Procedurave Standarte Operative dhe Udhëzimeve Thelbësore për Shëndetin / Policinë / Drejtësinë / Shërbimin e Kujdesit Psiko-Social […]

Programi: Forcimi i gatishmërisë së mekanizmave kombëtar të reagimit në ofrimin e shërbimeve të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues (ShSR) në situatat e krizës humanitare dhe emergjencave.

Periudha: 2019-2021 Progres thelbësor  është bërë në integrimin e MISP në Platformën e Ministrisë së Shëndetësisë për katastrofën dhe zvogëlimin e rreziqeve dhe në planin e emergjencave për fluks të mundshëm masiv të migrantëve dhe azil kërkuesve në kufirin shqiptar. Paketa e trajnimit për zbatimin e MISP është zhvilluar dhe akredituar dhe ka ndihmuar në […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram