IPPF

YATAS – Aktivizmi rinor për të luftuar stigmën ndaj abortit

Periudha: 2019 Qëllimi: Të kontribuojë në zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit, dhe ndërgjegjësimin midis bashkëmoshatarëve të rinj. Stigma ndaj abortit mbetet e kontestuar, e pashpjeguar dhe e pa adresuar deri më tani, pavarësisht disa iniciativave të izoluara përfshirë ato të ndërmarra nga QSHPZH. Iniciativa do të jetë mbi bazën e  përpjekjeve të deritanishme,që aktivistët e […]

Avancimi i parandalimit dhe kontrollit të kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri

Periudha: 2019-2021 Qëllimi i projektit: Gratë nga mosha 30-49 vjeç kanë qasje në parandalimin e kancerit të qafës së mitrës në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër Strategjitë kryesore të projektit janë: • Përshtatja e kurrikulave ekzistuese për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës dhe zbulimin me fokus në testin […]

Le ta sfidojmë stigmën ndaj abortit dhe të ndërmarrim veprime

Periudha: 2019 – 2021 Qëllimi: Publiku i gjerë, qeveria, politikëbërësit dhe media njohin mundësinë e abortit të sigurt dhe ligjor si një e drejtë njerëzore e grave në Shqipëri. Iniciativa do të përfshijë stafin dhe vullnetarët nga planifikimi në zbatim dhe M&V e aktiviteteve . Ata do të punojnë në lidhje me përgatitjen e eventeve, […]

Shkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri

Periudha: 2019 – 2021 Qëllimi: Popullata kryesore në Shqipëri ka një qasje të barabartë në parandalimin e HIV / AIDS, kujdes dhe trajtime të përballueshme dhe me cilësi. Popullata kryesore e synuar do të jenë MSM, punëtorët e seksit dhe LGBT të njëjtat grupe me ato të projektit ESGJ që synojnë përdorimin efektiv të burimeve. […]

SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane

Periudha: 2019-2021 QSHPZH do të përsërisë punën e saj për çështje DHSBGJ në zonat rurale të Vlorës dhe do të fillojë të punojë në zonat rurale të Tiranës. Projekti do të përfshijë Bashkinë e Tiranës; Zona e Njësisë Administrative Bathore dhe Kamza dhe Bashkia Vlorë; Njësitë administrative Novosela dhe Orikum (ka edhe komunitet rom dhe […]

Ofrimi dhe mundësimi i ESGJ – Të rinjtë në Shqipëri kanë fuqi të realizojnë shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre

Periudha: 2019-2021 Ne bashkepunim me EU. Shqipëria ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe zbatimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës, falë përpjekjeve të Ministrisë së Arsimit, Institutit të Zhvillimit Arsimor dhe mbështetjes financiare dhe teknike të UNFPA Shqipëri dhe IPPF. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe OJQ të tjera luajtën një rol të rëndësishëm […]

Projekti i avokasisë për ngritjen e kapaciteteve

Periudha: 2019 Ne bashkepunim me EU. Megjithë përparimin e bërë me ESGJ, ende ka vështirësi në arritjen e fëmijëve / të rinjve që nuk janë në shkollë. Shërbimet e përgjithshme të ShSR si dhe sigurimi i kontraceptive janë në dispozicion pa pagesë dhe pa kufizime në moshë. Megjithë këtë, studimet tregojnë se të rinjtë si […]

Le ta sfidojmë stigmën ndaj abortit dhe të ndërmarrim veprime – Publiku , qeveria, politikë-bërësit dhe media e njohin aksesin ndaj abortit të sigurt dhe ligjor si një e drejtë njerëzore e grave në Shqipëri

Periudha: 2019-2021 Cështja e stigmës së abortit mbetet kontestuese, e pashpjeguar dhe e pa adresuar deri më tani, pavarësisht disa iniciativave të izoluara përfshirë ato të ndërmarra nga QSHPZH. Cfarë është më tipike shqiptare, gratë kanë zgjedhje të kufizuara për metodat e abortit sepse aborti mjekësor ende nuk është i rregulluar me ligj. Misoprostol është […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram