Two-days workshop with members of the Referral Mechanism for the treatment of gender-based and domestic violence’ cases in Korça.

UNFPA Albania, UNFPA EECARO and East European Institute for Reproductive Health (EEIRH), in collaboration with UNDP Albania  and coordinated by the Albanian Centre for Population and Development, an implementing partner of UNFPA, organized in Korça on 23 and 24 October, a two-days workshop on: “Strengthening the multi-sectoral service provision to gender-based and domestic violence victims/survivors”. The main aim of this workshop was to discuss the multi-sectoral response to provide the needed services for gender based and domestic violence’ victims/survivors, focusing in particular on the Global Guidelines for Essential Services for Women and Girls Subject to Violence as well as on the Regional Standard Operating Procedures (SOPs) for key sectors that provide such services. Participants in this workshop were members of the Referral Mechanism for the treatment of gender-based and domestic violence’ cases in Korça, respectively representatives of: Municipality and Administrative Units, Police Directory, Regional Education Department, Court, Regional Office of State Social Service and Health sector. UNFPA ECCARO’ representative and EEIRH’ expert presented to the members of the Referral Mechanism in Korça the Global Guidelines for Essential Services as well as Regional Standard Operating Procedures, while the representative of UNFPA Albania, the one of UNDP and ACPD’ expert, encouraged discussions and exchange of participants’ ideas on how to practically implement such modules and procedures in Albania. Participants’ comments and feedback will be reflected in the work being done to adapt these instruments and their use from the already established Referral Mechanisms or even from those that will be established in the future. This workshop is part of the activities aimed at building synergies between United Nations Agencies to improve...

Seminar trajnues dy ditor me anëtarët e Mekanizmit të Referimit dhe trajtimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Korçë.

Në datat 23 dhe 24 tetor 2017, UNFPA Shqipëri, zyra rajonale e UNFPA-së (UNFPA EECARO) dhe Institutit të Evropës Lindore për Shëndetin Riprodhues (EEIRH), në bashkëpunim me PNUD Shqipëri, dhe kordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHZh),   organizuan në Korçë seminarin trajnues dy-ditor me titull: “Fuqizimi i shërbimeve të ofruara për viktimat/të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”. Qëllimi kryesor i këtij seminari trajnues ishte diskutimi mbi përgjigjen shumë-sektoriale të ofrimit të shërbimeve për viktimat/të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në paketën e udhëzimeve globale për shërbimet bazë që iu duhen ofruar viktimave/të mbijetuarave si dhe në Procedurat Standarde të të Vepruarit (PSV-të) për sektorët kryesorë që i mundësojnë këto shërbime. Pjesëmarrës në këtë seminar trajnues dy ditor ishin anëtarët e Mekanizmit të Referimit dhe trajtimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Korçë, konkretisht përfaqësues nga: Bashkia dhe njësitë administrative, Drejtoria e Policisë, Drejtoria Arësimore Rajonale, Gjykata, Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe Shëndetësia. Përfaqësuesja e UNFPA ECCARO dhe ekspertja e EEIRH prezantuan tek anëtarët e Mekanizmit të Referimit Korçë paketën e udhëzimeve globale për shërbimet bazë si dhe Procedurat Standarde të të Vepruarit miratuar në nivel rajonal, ndërkohë që përfaqësuesja e UNFPA, ajo e PNUD, si dhe ekspertja e ACPD-së, përmes informacionit dhe analizës së situatës, nxitën diskutimet dhe shkëmbimin e ideve me pjesëmarrësit, për mënyrën se si këto module e procedura mund të zbatohen në praktikë në Shqipëri.  Komentet dhe sugjerimet e dhëna nga pjesëmarrësit do të reflektohen në punën që po...

Kanceri i qafes se mitres

“Ti mund të parandalosh Kancerin e Qafës së Mitrës me testin e duhur në kohën e duhur!”  ky ishte slogani i fushatës ndërgjegjësuese, organizuar në​muajin mars ​në​ ​sheshin ”Skëndërbej” në kuadër të projektit “Parandalimi dhe kontrolli i kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri”(mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF). Fushata  kishte qëllim të informonte dhe të rriste ndërgjegjësonte tek gratë e moshave 30-49 vjeçe për rrugët e parandalimit  të kancerit të qafës së mitrës duke kryer testet e duhura: Pap Test, Kontrolli Vizual Pamor me Acid Acetik (VIA) si edhe Testi per Virusin e Papilomes Humane (HPV). Grup tjetër i synuar i kësaj fushatë ishin edhe vajzat e reja të moshave 9-13 vjeçe, të cilat u informuan mbi rendësinë e bërjes së vaksinës kundër HPV-së. Kësaj fushatë iu bashkuan rreth 40 aktivistë, vullnetarë dhe përfaqësues të institucioneve/organizatave të shëndetit publik dhe të drejtave të grave (Instituti i Shendetit Publik, Autoriteti Shëndetësor Rajonal, YPeer Albania, CRCA, Stop AIDS, Act for Society, YMCA etj.). Të pranishmit në këtë aktivitet shpërndanë materiale të ndryshme informimi, edukimi, komunikimi tek grupet e synuara, por dhe tek publiku në përgjithësi si edhe përcollën mesazhin e rëndësisë së këtyre ekzaminivemeve/kontrolleve për një shëndet të mirë të grave. Në fjalën e saj Lida Grabova, drejtore ekzekutive e QSHPZH-së theksoi: ”Është shumë e rëndësishme të hartohet ​ ​ një plani kombëtar depistimi/kontrolli pasi një plan i tillë mungon dhe është i domosdoshem duke marrë në konsideratë shifrat e fundit te raportuar nga Qendra Ndërkombëtare për Informim mbi HPV-në (http://www.hpvcentre.net/) në  Shqipëri çdo vit, 93 gra diagnostikohen me kancer të qafës së mitrës, 35 vdesin nga kjo sëmundje“. Ndërkohë Juna Mali, aktiviste dhe...