We legally own the right to interrupt a pregnancy, I support it and I think we should all support it!

The reasons why abortion stigma exists in Albanian society are many and deeply rooted in our culture. As a consequence of stigma, women don’t feel free to decide whether or not to continue an unintended pregnancy, and most of the times stigma leads women towards unsafe abortions, risking the loss of their lives. This must change and it is us young people who can initiate change, by ourselves, by the education of our social group, our family, and further our whole society because we can bring about that change. We legally own the right to interrupt a pregnancy, I support it and I think we should all support it! The times that we, young people, even discuss with each other about abortion are not numerous and are always triggered by any story we hear. Some time ago a friend of mine who already supports women’s right to interrupt a pregnancy told me: “In my community, a girl who was married at a young age and had a happy marriage at first glance, as I saw from the outside, also had a daughter, but one day by accident i learned that she has had abortion more than once. At first I stigmatized her, judged her badly in my mind, I didn’t like the action at all, and I couldn’t conceive how a girl / woman could do it without any reason. Some time passed and I accidentally met the girl myself and realized that her marriage was not as happy as it seemed from the outside, I met her again the other day and she told me that her husband’s...

Ne ligjërisht gëzojmë të drejtën për ndërprerje të shtatzënisë ,unë e mbështes atë dhe mendoj se të gjithë duhet ta mbështesim!

Arsyet që ekziston stigma ndaj abortit në shoqërinë shqiptare janë të shumta dhe të rrënjosura thellë në kulturën tonë . Si pasojë e kësaj stigme dhe në ditët e sotme gratë nuk ndihen të lira të vendosin nëse duan të vazhdojnë ose jo një shtatzëni të paqëllimshme , dhe pasoja që mund të ketë kjo stigmë është shtyrja e grave drejt aborteve të pasigurta që në jo pak raste sjell humbjen e jetës së tyre. Kjo gjë duhet të ndryshojë dhe jemi ne të rinjtë ata që mund ta nisim ndryshimin , nga vetja , nga edukimi i grupit tonë shoqërorë, i familjes tonë, e më tej i gjithë shoqërisë sonë sepse ne mundemi ta sjellim këtë ndryshim . Ne ligjërisht gëzojmë të drejtën për ndërprerje të shtatzënisë ,unë e mbështes atë dhe mendoj se të gjithë duhet ta mbështesim! Rastet që ne, të rinjtë, diskutojmë qoftë edhe me njëri-tjetrin për abortin nuk janë të shumta dhe gjithmonë merret si shkasë ndonjë histori që ne dëgjojmë. Pak kohë më parë një shoqja ime e cila tashmë mbështet të drejtën e grave për ndërprerje të shtatzënisë, më tha : “Tek komuniteti im një vajzë e cila ishte martuar që në moshë të re dhe kishte një martesë të lumtur në pamje të parë, sic e shikoja unë nga jashtë, kishte gjithashtu edhe një vajzë, por një ditë rastësisht mora vesh që ajo kishte abortuar më shumë se një herë, në fillim e stigmatizova, e gjykova për keq në mendjen time, nuk më pëlqeu fare veprimi dhe nuk arrija ta konceptoja dot se si një vajzë/grua mund të bënte këtë gjë,...

Why is it important for you to be an SRHR activist?

I believe that young people’s awareness about their sexual and reproductive health and rights allows safe and healthy lives. Giving a voice to young people helps to create active and conscious citizens capable of standing up for their beliefs.

Përse është i rëndësishëm edukimi seksual gjithëpërfshirës (ESGJ)?

Edukimi seksual gjithëpërfshirës është një proces i bazuar në kurrikul të mësimdhënies dhe mësuarit në lidhje me aspektet konjitive, emocionale, fizike dhe sociale të seksualitetit. Ai synon të aftësojë fëmijët dhe të rinjtë me njohuri, aftësi, qëndrime dhe vlera që do t’i fuqizojnë ata të njohin shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre; zhvillojnë marrëdhënie të respektueshme sociale dhe seksuale; të konsiderojnë se si zgjedhjet e tyre ndikojnë në mirëqenien e tyre dhe atë të të tjerëve; dhe të kuptojnë dhe sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre gjatë gjithë jetës së tyre. Shumë të rinj marrin informacion të pasaktë dhe kontradiktor në lidhje me marrëdhëniet dhe seksin, pasi ato bëjnë kalimin nga fëmijëria në moshën e rritur. Kjo ka çuar në një kërkesë në rritje të të rinjve për informacion të besueshëm, i cili i përgatit ata për një jetë të sigurt, produktive dhe përmbushëse. Kur zhvillohet mirë, ESGJ i përgjigjet kësaj kërkese, duke i fuqizuar të rinjtë të marrin vendime të informuara në lidhje me marrëdhëniet dhe seksualitetin dhe të lundrojnë në një botë ku dhuna me bazë gjinore, pabarazia gjinore, shtatzënitë e hershme dhe të paqëllimta, HIV dhe infeksione të tjera seksualisht të transmetueshme (IST) akoma paraqesin rreziqe serioze për shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Po ashtu, mungesa e informimit dhe edukimit me cilësi të lartë mbi marrëdhëniet dhe seksualitetin, me moshë dhe zhvillim të duhur, mund t’i lënë fëmijët dhe të rinjtë të prekshëm ndaj sjelljeve të dëmshme seksuale dhe shfrytëzimit seksual. ESGJ luan një rol vendimtar në adresimin e shëndetit dhe mirëqenies së fëmijëve dhe të rinjve. Duke aplikuar një përqasje të përqendruar te nxënësit,...