Comprehensive Sexuality Education – A Must for Young People

M. L. is a 16 years old girl pregnant in her sixth month which she discovered when she was in the fourth month. For a few months she was in a relationship with a boy aged 24 and everything worked normally until she told her partner about the pregnancy. He not only didn’t accpted the fact that M.L. continues her pregnancy but also he dissapeared without leaving any contact. Afraid of the situation, she was desperately searching online for various contacts where she could rely on her problem. After many researches M.L. called in the offices of the “House for the Protection of Children’s Rights” who after listening to the case referred her to center “PO” for more professional psycho-social counseling and to give the girl a solution. At the meeting with Center PO counseller, M. L. recounted her entire story as it had happened. I was in a relationship with a guy I thought he loved me the way I did. When I found out of the pregnancy I was about four months and some days. I had small signs like vomiting sensation and a bit of penchant, but the periods came regularly every month. One day I took a pregnancy test and when I tried it resulted positive. Një ditë bleva një test shtatzënie dhe pasi e provova rezultoi pozitiv. E gjithë bota mu shemb mbi kokë. I ran to meet up with my boyfriend and tell him everything but he not only refused my pregnancy but even disappeared without leaving any contact. Then I decided to tall to my mother as I consider her the only...

Fushatë ndërgjegjësuese “ Komunikimi i vlerave tona sipas Kornizës sës së re të Ligjërimit në Shëndetin dhe të Drejtat Riprodhuese”

Në datën 3 Maj, në qytetin e Elbasanit u zhvillua fushata ndërgjegjësuese “Komunikimi i vlerave tona sipas Kornizës së re të Ligjërimit në Shëndetin dhe të Drejtat Riprodhuese”, me pjesëmarrjen e studentëve të Fakultetit të Infermierisë, përfaqësues nga organizatat lokale, Drejtoria e Shëndetit Publik, përfaqësues të Qendrave Shëndetësore, pjesëmarrjen e 60-70 anëtarëve të komunitetit dhe pjesëmarrjen e 15 anëtarëve të komunitetit Romë dhe Egjiptian dhe 15 anëtarëve të zonave rurale. Qëllimi i fushatës ishte forcimi i njohurive për një komunikim efektiv dhe ndikimi në vlerat dhe etikën e punës lidhur me Shëndetin Riprodhues duke u fokusuar në Edukimin Seksual, Abortin dhe Kontracepsionin. Disa nga mesazhet e përdorura ishin: • Gratë e lira nga riprodhimi i detyruar (Akses i barabartë në të gjitha metodat e abortit të sigurtë) • Mbrojtja e të drejtës për një jetë të lirë nga detyrimi, kërcënimi, shfrytëzimi dhe dhuna seksuale • Nëse nuk ka kujdes kontraceptiv, askush nuk është i lirë të jetojë një jetë të pasur dhe të lirë riprodhuese • Fuqizimi i komunitetit nëpërmjet njohurive për një jetë emocionale seksuale të lirë dhe të sigurtë, dhe mbrojtja e tyre nga dëmi emocional seksual dhe detyrimi. Këto mesazhe u pritën pozitivisht nga pjesëmarrësit. Burrat dhe gratë u shprehën se këto mesazhe janë kuptimplota dhe prekin aspektet kryesore të shëndetit dhe të drejtave riprodhuese. Gjithashtu, këto mesazhe u ndanë dhe me kalimtarët, të cilët u pyetën për mendimet e tyre. Gratë dhe vajzat e reja mirëpritën dhe mbështetën mesazhet dhe fushatën dhe ligjërimi i ri i përdorur në mesazhe i cilësuar si shumë efektiv u mirëprit si nga pjesëmarrësit ashtu edhe nga...

Awareness Campaign “Communicating our Values under the New Language Frame on Reproductive Health and Rights”

On  May 3rd, an awareness raising campaign on the value of communication under the new Language Frame on Reproductive Health and Rights was held in Elbasan City, with participation of students On May 3rd, an awareness raising campaign on the value of communication under the new Language Frame on Reproductive Health and Rights was held in Elbasan City, with participation of students of the Faculty of Nursing, representatives from local organizations, representatives from the Regional Health Directorate, representatives from Health Centers, participation of 60-70 community members and most important to mention 15 members from the Roma and Egyptian community and 15 members from rural areas. The aim was to strengthen the knowledge for effective communication and to influence the values and work ethic associated with Reproductive Health focusing on Sexual Education, Abortion and Contraception. Some of the messages used were: • Women free from reproductive coercion (Equal access to safe abortion methods) • Protecting the right to a life free of coercion, intimidation, exploitation and sexual violence • Without contraceptive care no one is free to live a healthy and free reproductive life • Strengthen communities through knowledge of a free and secure sexual and emotional life and their protection from emotional sexual compulsion. These messages were expected very well and positively by the participants. Men and women said that these messages are meaningful and affect the main aspect of reproductive health and rights. Also these messages were shared with passers-by and asked about they thoughts. The youngest girls and women welcomed and supported the messages and the campaign. The new language used to share messages and to make...

Two-days workshop with members of the Referral Mechanism for the treatment of gender-based and domestic violence’ cases in Korça.

UNFPA Albania, UNFPA EECARO and East European Institute for Reproductive Health (EEIRH), in collaboration with UNDP Albania  and coordinated by the Albanian Centre for Population and Development, an implementing partner of UNFPA, organized in Korça on 23 and 24 October, a two-days workshop on: “Strengthening the multi-sectoral service provision to gender-based and domestic violence victims/survivors”. The main aim of this workshop was to discuss the multi-sectoral response to provide the needed services for gender based and domestic violence’ victims/survivors, focusing in particular on the Global Guidelines for Essential Services for Women and Girls Subject to Violence as well as on the Regional Standard Operating Procedures (SOPs) for key sectors that provide such services. Participants in this workshop were members of the Referral Mechanism for the treatment of gender-based and domestic violence’ cases in Korça, respectively representatives of: Municipality and Administrative Units, Police Directory, Regional Education Department, Court, Regional Office of State Social Service and Health sector. UNFPA ECCARO’ representative and EEIRH’ expert presented to the members of the Referral Mechanism in Korça the Global Guidelines for Essential Services as well as Regional Standard Operating Procedures, while the representative of UNFPA Albania, the one of UNDP and ACPD’ expert, encouraged discussions and exchange of participants’ ideas on how to practically implement such modules and procedures in Albania. Participants’ comments and feedback will be reflected in the work being done to adapt these instruments and their use from the already established Referral Mechanisms or even from those that will be established in the future. This workshop is part of the activities aimed at building synergies between United Nations Agencies to improve...

Seminar trajnues dy ditor me anëtarët e Mekanizmit të Referimit dhe trajtimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Korçë.

Në datat 23 dhe 24 tetor 2017, UNFPA Shqipëri, zyra rajonale e UNFPA-së (UNFPA EECARO) dhe Institutit të Evropës Lindore për Shëndetin Riprodhues (EEIRH), në bashkëpunim me PNUD Shqipëri, dhe kordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHZh),   organizuan në Korçë seminarin trajnues dy-ditor me titull: “Fuqizimi i shërbimeve të ofruara për viktimat/të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”. Qëllimi kryesor i këtij seminari trajnues ishte diskutimi mbi përgjigjen shumë-sektoriale të ofrimit të shërbimeve për viktimat/të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në paketën e udhëzimeve globale për shërbimet bazë që iu duhen ofruar viktimave/të mbijetuarave si dhe në Procedurat Standarde të të Vepruarit (PSV-të) për sektorët kryesorë që i mundësojnë këto shërbime. Pjesëmarrës në këtë seminar trajnues dy ditor ishin anëtarët e Mekanizmit të Referimit dhe trajtimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Korçë, konkretisht përfaqësues nga: Bashkia dhe njësitë administrative, Drejtoria e Policisë, Drejtoria Arësimore Rajonale, Gjykata, Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe Shëndetësia. Përfaqësuesja e UNFPA ECCARO dhe ekspertja e EEIRH prezantuan tek anëtarët e Mekanizmit të Referimit Korçë paketën e udhëzimeve globale për shërbimet bazë si dhe Procedurat Standarde të të Vepruarit miratuar në nivel rajonal, ndërkohë që përfaqësuesja e UNFPA, ajo e PNUD, si dhe ekspertja e ACPD-së, përmes informacionit dhe analizës së situatës, nxitën diskutimet dhe shkëmbimin e ideve me pjesëmarrësit, për mënyrën se si këto module e procedura mund të zbatohen në praktikë në Shqipëri.  Komentet dhe sugjerimet e dhëna nga pjesëmarrësit do të reflektohen në punën që po...