Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore

Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore. Raporti është një përmbledhje koherente e situatave të 14 vendeve në lidhje me abortin, kontracepsionin, kujdesin para dhe para lindjes, edukimin seksual, të drejtat LGBTQI + dhe dhunën me bazë gjinore – të gjitha të shkruara nga këndvështrimi i aktivistëve lokalë.
Raporti është dizajnuar për të ndryshuar me shpresë mënyrën se si të gjithë mendojnë për rajonin në fushën e të drejtave themelore të njeriut.

Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram