Year: 2019

Ofrimi dhe mundësimi i ESGJ – Të rinjtë në Shqipëri kanë fuqi të realizojnë shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre

Periudha: 2019-2021 Ne bashkepunim me EU. Shqipëria ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe zbatimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës, falë përpjekjeve të Ministrisë së Arsimit, Institutit të Zhvillimit Arsimor dhe mbështetjes financiare dhe teknike të UNFPA Shqipëri dhe IPPF. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe OJQ të tjera luajtën një rol të rëndësishëm […]

Projekti i avokasisë për ngritjen e kapaciteteve

Periudha: 2019 Ne bashkepunim me EU. Megjithë përparimin e bërë me ESGJ, ende ka vështirësi në arritjen e fëmijëve / të rinjve që nuk janë në shkollë. Shërbimet e përgjithshme të ShSR si dhe sigurimi i kontraceptive janë në dispozicion pa pagesë dhe pa kufizime në moshë. Megjithë këtë, studimet tregojnë se të rinjtë si […]

Le ta sfidojmë stigmën ndaj abortit dhe të ndërmarrim veprime – Publiku , qeveria, politikë-bërësit dhe media e njohin aksesin ndaj abortit të sigurt dhe ligjor si një e drejtë njerëzore e grave në Shqipëri

Periudha: 2019-2021 Cështja e stigmës së abortit mbetet kontestuese, e pashpjeguar dhe e pa adresuar deri më tani, pavarësisht disa iniciativave të izoluara përfshirë ato të ndërmarra nga QSHPZH. Cfarë është më tipike shqiptare, gratë kanë zgjedhje të kufizuara për metodat e abortit sepse aborti mjekësor ende nuk është i rregulluar me ligj. Misoprostol është […]

Aktivitetet e ndërgjegjësimit për DHBGJ & DHF, si dhe për angazhimin e burrave dhe djemve si partnerë për BGJ dhe kundër DHBGJ & DHF

Periudha: 2019-2021 Aktiviteti do të përqendrohet në zvogëlimin e dhunës me bazë gjinore duke angazhuar të rinj dhe veçanërisht djem dhe burra. Qendra Aulona, ​​pjesë e QSHPZH, ka në përbërjen e vet grupin COMBAT, i cili është një grup i të rinjve, i autorizuar për të punuar në këtë fushë. Ky grup mbështetet vazhdimisht nga […]

Të rritet avokimi për abuzimin me drogën me qëllim ndërgjegjësimin dhe nxitjen e veprimeve midis politikëbërësve, zyrtarëve qeveritarë, gazetarëve të mediave, autoriteteve lokale dhe rajonale: promovimi i të drejtave riprodhuese dhe fuqizimi i grave vulnerabël.

Periudha: 2019 Vlerësimi i nevojave të grupeve të synuara dhe përgatitja e materialeve  IEC. Për të ofruar shërbime të personalizuara, seanca trajnimi dhe informacione, grupi i punës do të përgatisë dhe shpërndajë pyetësorët në grupet e synuara tashmë të identifikuara; ky aktivitet do të finalizohet me mbledhjen dhe analizën e të dhënave dhe me një […]

Forcimi i Përgjigjes Kombëtare në adresimin e çështjeve që lidhen me HIV, SIDA dhe IST:

Projekti 1: Hartimi i udhëzuesve për tranzicionin e suksesshëm të të rinjve me çrregullime mendor ose të përdorimit të substancave nga burgu në komunitet Periudha: 2019 Burgjet strehojnë një numër konsiderueshëm më të madh të individëve me çrregullime mendore, të përdorimit të substancave dhe çrregullime të bashkë-ndodhjes sesa  gjenden në publikun e gjerë. Pas lirimit […]

Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (NPA) në lidhje me Politikat e Mirëqenies Sociale për të Moshuarit

Periudha: 2019-2021 Zhvillimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për të moshuarit është shumë i rëndësishëm dhe një hap i nevojshëm drejt përmbushjes së nevojave të tyre parësore. Ky dokument do të përgatitet përmes një proçesi të plotë (filluar nga janari 2019), duke filluar nga analizat e situatës; takimet e konsultimit dhe vlefshmërisë janë planifikuar […]

Angazhimi dhe partneriteti i forcuar midis qeverisë dhe institucioneve joqeveritare për të promovuar të drejtat riprodhuese dhe fuqizimin e grave, dhe për të zvogëluar pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues.

Periudha: 2019-2021 Projekti 1: Takim ndërgjegjësues me gratë deputete ose komisione të ndryshme parlamentare dhe nën komisione për të promovuar dialogun e politikave dhe avokimit për rritjen e investimeve të vendit në shëndetin seksual dhe riprodhues. Promovimi i dialogut të politikave dhe avokimit për rritjen e investimeve të brendshme në shëndetin seksual dhe riprodhues është […]

Programi: Përgjigje e forcuar shumë-sektoriale për parandalimin dhe menaxhimin e dhunës me bazë gjinore dhe praktikave të dëmshme me fokus tek adoleshentët dhe të rinjtë, duke përfshirë ato në mjediset humanitare

Projekti:  Miratimi i paketës së Proçedurave Standarte të Operimit (SOP) nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) Periudha: 2019 Nevoja për përmirësimin e shërbimeve për të mbijetuarit nga Dhuna me Bazë Gjinore, ka çuar në përkthimin e Procedurave Standarte Operative dhe Udhëzimeve Thelbësore për Shëndetin / Policinë / Drejtësinë / Shërbimin e Kujdesit Psiko-Social […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram