SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane

Periudha: 2019-2021

QSHPZH do të përsërisë punën e saj për çështje DHSBGJ në zonat rurale të Vlorës dhe do të fillojë të punojë në zonat rurale të Tiranës. Projekti do të përfshijë Bashkinë e Tiranës; Zona e Njësisë Administrative Bathore dhe Kamza dhe Bashkia Vlorë; Njësitë administrative Novosela dhe Orikum (ka edhe komunitet rom dhe egjiptian). QSHPZH si anëtar i njësisë së referimit do të kontribuojë dhe adresojë vazhdimisht çështjet që lidhen me DHSBGJ në fushat e projektit. QSHPZH do të vazhdojë me monitorimin e punës së qeverisë lokale në efikasitetin e njësive të referimit në lidhje me PSO për periudhën 2019-2021.

Objektivat e projektit:

  • Përmirësimi i qasjes në shërbime të disponueshme dhe cilësore për gratë dhe vajzat (përfshirë ato të grupeve të pafavorizuara)
  • Mundësimi i mjedisit përmes edukimit dhe mobilizimit të komunitetit;
  • Rritja e efikasitetit dhe përgjegjshmërisë së njësive referuese në Vlorë dhe Tiranë për ofrimin e shërbimeve për të mbijetuarit e DHSBGJ.
SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram