Shkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri

Periudha: 2019 – 2021

Qëllimi: Popullata kryesore në Shqipëri ka një qasje të barabartë në parandalimin e HIV / AIDS, kujdes dhe trajtime të përballueshme dhe me cilësi.

Popullata kryesore e synuar do të jenë MSM, punëtorët e seksit dhe LGBT të njëjtat grupe me ato të projektit ESGJ që synojnë përdorimin efektiv të burimeve. Duke u mbështetur në këtë kontekst dhe eksperiencë, QSHPZH po planifikon të orientojë punën e saj gjatë tre viteve të zbatimit të projektit në aksesin e përmirësuar në shërbimet e HIV-it midis popullatës kyçe përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve, ofrimit të shërbimeve pa stigma, ngritjes së ndërgjegjësimit të gjenerimit të kërkesës; mundësimin e mjedisit përmes arsimimit të grave, anëtarëve të komunitetit dhe ndërhyrjes tradicionale dhe sociale dhe avokimit për ofrimin e shërbimeve të parandalimit, kujdesit dhe përkrahjes së HIV-bazuar në komunitet dhe të drejta për popullatat kryesore, me një bashkëpunim të ngushtë midis OShC-ve.

Në vitin 2019 -2021 QSHPZH do të vazhdojë të përdorë platformat e mediave sociale për të informuar dhe rritur vetëdijen për HIV që synon të krijojë qëndrime pozitive dhe një mjedis mbështetës ndaj popullatës kyçe. Mesazhet pozitive të përshtatura do të zhvillohen me përfshirjen e aktivistëve të grupeve vulnerabël të QSHPZH. Informacione të tjera të dobishme do të sigurohen për publikun e gjerë si: ku mund të merrni shërbime; si të parandaloni transmetimin e HIV.

Shkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram