Ofrimi dhe mundësimi i ESGJ – Të rinjtë në Shqipëri kanë fuqi të realizojnë shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre

Periudha: 2019-2021

Ne bashkepunim me EU.

Shqipëria ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe zbatimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës, falë përpjekjeve të Ministrisë së Arsimit, Institutit të Zhvillimit Arsimor dhe mbështetjes financiare dhe teknike të UNFPA Shqipëri dhe IPPF. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe OJQ të tjera luajtën një rol të rëndësishëm në avokimin e edukimit seksual. Më 8 qershor 2012, Ministria e Shëndetësisë miratoi një akt nënligjor të titulluar “Miratimi i dokumentit të pozicionimit për edukimin seksual gjithëpërfshirës për të rinjtë në Shqipëri”. Programi i edukimit seksual që u zhvillua, i quajtur “Aftësitë e jetës dhe edukimi seksual” bazuar në standardet ndërkombëtare u prezantua zyrtarisht në nivelin parauniversitar, duke filluar nga klasa e 4 deri në klasën e 12. Që nga viti 2015, rreth 3000 mësues janë trajnuar për të ofruar edukimin seksual. Aktualisht, programi zbatohet vetëm në shkolla publike. OJQ-të, përfshirë QSHPZH, Stop AIDS, Aksion + dhe organizatat LGBT, luajtën një rol plotësues në proçes. Disa prej tyre japin mësime specifike, siç janë të drejtat seksuale të të rinjve, barazia gjinore, shërbimet miqësore ndaj të rinjve etj.

Vëmendje i kushtohet gjithashtu në programet shkollore grupeve vulnerabël, por ka nevojë për adresimin e drejtpërdrejt të nevojave të grupeve të tilla. Ato zakonisht përmenden vetëm si grupe vulnerabël, por nuk jepen specifikime dhe nuk përmenden strategji për t’i arritur ato.

Për sa i përket ligjeve dhe politikave që ndikojnë në të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore, të drejtat dhe liritë themelore, parimet e mosdiskriminimit, barazia dhe e drejta e mbrojtjes speciale për ‘fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja’ përfshihen në Kushtetutën shqiptare dhe shumë dispozita ligjore lejojnë hyrjen në ShSR dhe Edukimi n Seksual. Por është më e vështirë për personat nga grupet vulnerabël të përdorin kujdesin shëndetësor dhe trajtimin që u nevojiten. Raporti i Progresit për Shqipërinë i Komisionit Evropian për vitin 2018 e ka nënvizuar atë. Qasja në shërbime pengohet nga sjelljet jo profesionale, të njëanshme dhe diskriminuese të personelit dhe stafit në qendrat e kujdesit shëndetësor.

Përmes grantit të ESGJ 2017-2018, QSHPZH ka përqendruar përpjekjet e saj drejt mundësimit të mjedisit për ESGJ, avokimin për avancimin e shpërndarjes së ESGJ për grupet vulnerabël, dhe shpërndarjen dhe mundësimin e ESGJ përmes ngritjes së kapaciteteve për të rinjtë, mësuesit etj. QSHPZH ka realizuar tryeza të rrumbullakëta , konferenca dhe fushata sensibilizuese;  gjithashtu ka shpërndarë mesazhe në media sociale dhe ka marrë pjesë në programet televizive në mënyrë që të krijojë një mjedis mbështetës për çështjen e seksualitetit midis të rinjve.

Në vitin 2019-2021 QSHPZH do të përparojë punën e saj për ESGJ duke u përqëndruar në adresimin e nevojave të fëmijëve dhe të rinjve brenda dhe jashtë shkollës për ESGJ; forcimi i mbështetjes / pranimit në nivelin e komunitetit për ESGJ dhe sigurimi i përkushtimit të Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sportit (MARS) ndaj ofrimit të ESGJ për të rinjtë në ambiente joformale.

Objektivi i Programit:

  • Sigurimi i angazhimit të Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sportit (MARS) drejt ofrimit të ESGJ për të rinjtë në ambiente joformale.

 

Ofrimi dhe mundësimi i ESGJ – Të rinjtë në Shqipëri kanë fuqi të realizojnë shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram