Ndërpreja e shtatzënisë

Ndërpreja e shtatzënisë është një çështje e ndjeshme kudo përfshirë dhe vendet e zhvilluara. Stgma dhe diskriminimi ndaj abortit përbën akoma nje shqetësim madhor ne Shqipëri, e këto më pas ndikojnë negativisht në aksesin në shërbime të sigurta dhe cilësore nga gratë dhe vajzat.
Në Shqipëri që nga viti 1995 ekziston ligji “ Për Ndërprerjen e Shtatzënisë”, i cili duhet të njihet dhe të zbatohet, me qëllim aksesin në abort të sigurtë dhe eliminimin e të gjitha formave të abortit të pasigurtë, që mund të çojë në pasoja të pakthyeshme për gruan.

Ndërpreja e shtatzënisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram