Fletëpalosje “Dhuna mes bashkëmoshatarëve-Bullizmi”

Kjo fletëpalosje është hartuar për ti
ardhur në ndihmë të rinjve për të kuptuar dhe marrë masa për fenomenin e bullizmit më tyre në
mjediset shkollore. Kjo fletëpalosje është prodhuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe
Zhvillimin me mbështetjen e IPPF EN.

Fletëpalosje “Dhuna mes bashkëmoshatarëve-Bullizmi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram