Edukimi seksual në Evropë dhe Azinë Qendrore Përparimet dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë.

Një përmbledhje e 25 shteteve
Ky raport vlerësimi bazohet në një projekt të përbashkët kërkimor të Rrjetit Evropian të Federatës Ndërkombëtare të
Planifikimit Familjar (IPPF EN) dhe Qendrës Federale Gjermane për Edukimin Shëndetësor (BZgA), Qendrës Bashkëpunuese të
OBSH për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues.

Edukimi seksual në Evropë dhe Azinë Qendrore Përparimet dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram