Fushatë ndërgjegjësuese “ Komunikimi i vlerave tona sipas Kornizës sës së re të Ligjërimit në Shëndetin dhe të Drejtat Riprodhuese”

Në datën 3 Maj, në qytetin e Elbasanit u zhvillua fushata ndërgjegjësuese “Komunikimi i vlerave tona sipas Kornizës së re të Ligjërimit në Shëndetin dhe të Drejtat Riprodhuese”, me pjesëmarrjen e studentëve të Fakultetit të Infermierisë, përfaqësues nga organizatat lokale, Drejtoria e Shëndetit Publik, përfaqësues të Qendrave Shëndetësore, pjesëmarrjen e 60-70 anëtarëve të komunitetit dhe pjesëmarrjen e 15 anëtarëve të komunitetit Romë dhe Egjiptian dhe 15 anëtarëve të zonave rurale. Qëllimi i fushatës ishte forcimi i njohurive për një komunikim efektiv dhe ndikimi në vlerat dhe etikën e punës lidhur me Shëndetin Riprodhues duke u fokusuar në Edukimin Seksual, Abortin dhe Kontracepsionin. Disa nga mesazhet e përdorura ishin: • Gratë e lira nga riprodhimi i detyruar (Akses i barabartë në të gjitha metodat e abortit të sigurtë) • Mbrojtja e të drejtës për një jetë të lirë nga detyrimi, kërcënimi, shfrytëzimi dhe dhuna seksuale • Nëse nuk ka kujdes kontraceptiv, askush nuk është i lirë të jetojë një jetë të pasur dhe të lirë riprodhuese • Fuqizimi i komunitetit nëpërmjet njohurive për një jetë emocionale seksuale të lirë dhe të sigurtë, dhe mbrojtja e tyre nga dëmi emocional seksual dhe detyrimi. Këto mesazhe u pritën pozitivisht nga pjesëmarrësit. Burrat dhe gratë u shprehën se këto mesazhe janë kuptimplota dhe prekin aspektet kryesore të shëndetit dhe të drejtave riprodhuese. Gjithashtu, këto mesazhe u ndanë dhe me kalimtarët, të cilët u pyetën për mendimet e tyre. Gratë dhe vajzat e reja mirëpritën dhe mbështetën mesazhet dhe fushatën dhe ligjërimi i ri i përdorur në mesazhe i cilësuar si shumë efektiv u mirëprit si nga pjesëmarrësit ashtu edhe nga...

Awareness Campaign “Communicating our Values under the New Language Frame on Reproductive Health and Rights”

On  May 3rd, an awareness raising campaign on the value of communication under the new Language Frame on Reproductive Health and Rights was held in Elbasan City, with participation of students On May 3rd, an awareness raising campaign on the value of communication under the new Language Frame on Reproductive Health and Rights was held in Elbasan City, with participation of students of the Faculty of Nursing, representatives from local organizations, representatives from the Regional Health Directorate, representatives from Health Centers, participation of 60-70 community members and most important to mention 15 members from the Roma and Egyptian community and 15 members from rural areas. The aim was to strengthen the knowledge for effective communication and to influence the values and work ethic associated with Reproductive Health focusing on Sexual Education, Abortion and Contraception. Some of the messages used were: • Women free from reproductive coercion (Equal access to safe abortion methods) • Protecting the right to a life free of coercion, intimidation, exploitation and sexual violence • Without contraceptive care no one is free to live a healthy and free reproductive life • Strengthen communities through knowledge of a free and secure sexual and emotional life and their protection from emotional sexual compulsion. These messages were expected very well and positively by the participants. Men and women said that these messages are meaningful and affect the main aspect of reproductive health and rights. Also these messages were shared with passers-by and asked about they thoughts. The youngest girls and women welcomed and supported the messages and the campaign. The new language used to share messages and to make...