Year: 2019

Rreth Samitit në Nairobi

Përpos zhillimeve positive lidhur me reformat për edukimin dhe shëndetin në Shqipëri përfshirë Shëndetin Riprodhues dhe Seksual dhe Edukimin seksual Gjithëpërfshirës, ka ende disa pengesa specifike në realizimin e të drejtave për shëndet dhe shërbime në shëndetin riprodhues dhe seksual për grupet në nevojë që jetojnë në Shqipëri. Duke marrë në konsideratë shumë faktorë dhe […]

Pyetesor lidhur me Vlerësimin e mendimeve dhe ndjesive rreth mesazheve të përdorura në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues (ShSR).

Ju ftojme te ndani me ne mendimet tuaja per mesazhet e perdorura, duke dedikuar 5 minuta plotesimit te pyetesorit te meposhtem: Klikoni ketu per te plotesuar pyetesorin! 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri

Periudha: 2019-2021 Qëllimi: Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile do të shërbejë si një platformë për shoqërinë civile në nivel lokal, kombëtar, rajonal e më gjerë. Ajo do të kontribuojë në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të qenë aktorë më efektivë, të pavarur, transparentë e të përgjegjshëm, si dhe në krijimin […]

Polici në shërbim të komunitetit për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në bashkinë Lezhë

Periudha: 2019-2020 Qëllimi: Policia në Lezhë është e aftë dhe efiçente për t`u pergjigjur dhunës me bazë gjinore e të koordinohet me aktorët e tjerë në përputhje me procedurat operacionale standarte. Projekti fokusohet në nevojën për të përmirësuar ndërveprimin ndërmjet Policisë së Shtetit dhe aktorëve në nivel lokal, tek të cilët mund të drejtohen qytetarët […]

YATAS – Aktivizmi rinor për të luftuar stigmën ndaj abortit

Periudha: 2019 Qëllimi: Të kontribuojë në zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit, dhe ndërgjegjësimin midis bashkëmoshatarëve të rinj. Stigma ndaj abortit mbetet e kontestuar, e pashpjeguar dhe e pa adresuar deri më tani, pavarësisht disa iniciativave të izoluara përfshirë ato të ndërmarra nga QSHPZH. Iniciativa do të jetë mbi bazën e  përpjekjeve të deritanishme,që aktivistët e […]

Avancimi i parandalimit dhe kontrollit të kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri

Periudha: 2019-2021 Qëllimi i projektit: Gratë nga mosha 30-49 vjeç kanë qasje në parandalimin e kancerit të qafës së mitrës në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër Strategjitë kryesore të projektit janë: • Përshtatja e kurrikulave ekzistuese për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës dhe zbulimin me fokus në testin […]

Le ta sfidojmë stigmën ndaj abortit dhe të ndërmarrim veprime

Periudha: 2019 – 2021 Qëllimi: Publiku i gjerë, qeveria, politikëbërësit dhe media njohin mundësinë e abortit të sigurt dhe ligjor si një e drejtë njerëzore e grave në Shqipëri. Iniciativa do të përfshijë stafin dhe vullnetarët nga planifikimi në zbatim dhe M&V e aktiviteteve . Ata do të punojnë në lidhje me përgatitjen e eventeve, […]

Shkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri

Periudha: 2019 – 2021 Qëllimi: Popullata kryesore në Shqipëri ka një qasje të barabartë në parandalimin e HIV / AIDS, kujdes dhe trajtime të përballueshme dhe me cilësi. Popullata kryesore e synuar do të jenë MSM, punëtorët e seksit dhe LGBT të njëjtat grupe me ato të projektit ESGJ që synojnë përdorimin efektiv të burimeve. […]

SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane

Periudha: 2019-2021 QSHPZH do të përsërisë punën e saj për çështje DHSBGJ në zonat rurale të Vlorës dhe do të fillojë të punojë në zonat rurale të Tiranës. Projekti do të përfshijë Bashkinë e Tiranës; Zona e Njësisë Administrative Bathore dhe Kamza dhe Bashkia Vlorë; Njësitë administrative Novosela dhe Orikum (ka edhe komunitet rom dhe […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram